måndag, mars 30, 2009

Finns det verkligen hopp för framtiden i Österåkers kommun?
I Informationstidningen "Vårt Österåker" som kom idag läser jag bl.a. att "Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer och regelverk för utmanarrätt samt för personalinitiativ till övertagande av kommunal verksamhet s.k. "avknoppning".

Jag undrar av vem/vilka KS har fått detta uppdrag?


Nya motioner: - Yrkar att vårdnadsbidraget tas bort med omedelbar verkan, Fransisco Contreras ( V) samt - Riv upp beslutet att lägga ned Bergaskolan, Fransisco Contreras ( V)

Ingela Gardner Sundström Kommunstyrelsens ordförande ( M) skriver bl.a. att "Det finns hopp trots att den budget som enligt planerna skulle ha lämnat ett överskott i stället vändes till ett underskott på drygt 15 miljoner kronor. Ett spar – och effektiviseringsprogram har därför inletts för att få balans i ekonomin utifrån de ändrade förutsättningar som nu gäller. För vår del handlar det om att minska våra kostnader motsvarande 2% eller ca 36 miljoner kronor av en omslutning på drygt 1 800 miljoner kronor.

Avsutningsvis påstår hon att"skatten är en krona lägre än år 2003 vilket betyder ca 200 kronor i månaden vid en inkomst på 20 000 kronor.".

Björn Sundman, oppositionsråd (S) svarar bl.a.: "Med dagens ”pengsystem” är det svårt att justera verksamheternas förutsättningar.

Alla som bedriver skolor i Österåker får samma ”peng” per elev. Väljer eleven att få sin utbildning på annan ort så följer pengen med. Vill väldigt många elever gå i andra skolor så kan konsekvensen bli att man lägger ner Österåkers skolor. En offentlig verksamhet har som mål att producera god verksamhet som skola, vård och omsorg. En privat verksamhet inom samma områden skall förutom att producera god verksamhet också generera vinst.

Det offentliga måste köpa både tjänster och varor via upphandling. Det gäller inte för de privata. Personaltätheten skiljer sig åt. Skollokaler, gymnastikhallar etc är inte på samma villkor.

En skola – Prolympia - som drivs i Täby vill nu flytta över sin verksamhet till Österåker. Vi har nämligen förmånligare villkor än vad Täby kommun kan erbjuda.

Samtidigt så kan varsel komma att läggas i Österåkers skolor. En siffra som nämnts är uppåt 30 personer. En stor del lär vara vikarier och visstidsanställningar. Motsvarande siffror gäller för vården. I början på mars meddelade Skolinspektionen att det nu är slut på ”avknoppningar” av skolor.

Men nedläggningar av skolor är OK. På så sätt kan man låta skolan återuppstå i en annan kommun.

Oaktat att 50 % av eleverna kommer från Österåkers kommun så förbättras inte ekonomin för den offentliga skolan, utan vinsten går rakt ner i privata ägares fickor. Skattesänkningar under åren 2004 – 2009 motsvarar en skattekrona.

Enligt mitt sätt att se på utvecklingen så är skattesänkningarna en stor del i ”Österåkerskrisen”. För att få en bättre ekonomisk balans så kommer förmodligen taxor och avgifter att höjas. Det är långt kvar till de mål som handlar om mindre barngrupper i för- och grundskolor. Det är fler som blir äldre och därmed ökar gruppen som kan behöva hjälp och stöd.

Nu är det därför viktigt att rationalisera, förbättra, tänka på nya sätt. Att ta tillvara de anställda och deras fackliga organisationers synpunkter är en framgångsväg.

För min del så är konceptet glasklart – byt regering i Österåker!"

Inga kommentarer: