onsdag, maj 21, 2008

Demokrati enligt den borgerliga alliansen och sossarna.

Gunilla Ysberg (rp) skriver:"Som tidigare meddelats, har Roslagspartiet tillsammans med Vänster- och Miljöpartiet ingått ett valtekniskt samarbete. Tillsammans fick de tre partierna 18,24% av rösterna (av dessa fick Roslagspartiet 10,52%). När alliansen fick kännedom om samarbetet, så förändrade de förutsättningarna som låg till grund för samarbetsavtalet. När beslut skulle klubbas i Kommunfullmäktige den 27:e november, så var det en rättsinnad representant från den borgerliga alliansen som tyckte att de demokratiska principerna helt hade åsidosatts och markerade detta genom avståndstagande mot beslutet.

Några timmar före möte i Kommunstyrelsen fick jag ett mail från Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström, som lät meddela att den borgerliga alliansen beslutat ändra antalet ledamöter i nämnder och styrelser”, säger Håkan Westin, Roslagspartiet. ”Vänster- och Miljöpartiets representanter fick inte ens ett mail utan ställdes inför fakta vid sittande möte”, fortsätter Håkan Westin.

Förändringen innebär att Roslagspartiet mister sin plats i Kommunstyrelsens arbetsutskott samt två nämndplatser. De stora förlorarna är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som endast får varsin nämndplats. Någon rimlig förklaring till varför majoriteten beslutat om denna förändring har partierna inte fått, men effekten är uppenbar så beslutsunderlaget kan synas självklart. Beslut klubbades på Kommunfullmäktige den 27:e november. Från den borgerliga alliansen var det endast en representant som månade om de demokratiska principerna och markerade sitt avståndstagande mot beslutet. Av detta kan man dra slutsatsen att demokratiska spelregler samt respekt för väljarna inte står högt i kurs hos vissa folkvalda grupperingar. Det betyder att man nonchalerar 4 142 väljare av totalt 22 706 godkända röster."

Alliansen och mp överens i grundlagsutredningen, varför inte v?

Inför skilda valdagar och kommunala extraval, föreslår miljöpartiets och de borgerliga partiernas företrädare i grundlagsutredningen.

– Tiden är mogen för författningspolitiska reformer, skriver de på Dagens Nyheters debattsida.

De borgerliga ledamöterna är överens med miljöpartiets Peter Eriksson om att göra omfattande förändringar i styresskicket. Släpp fram fler folkomröstningar, slopa spärrarna i personvalet och stärk det kommunala självstyret i grundlagen, föreslår de också.

En av socialdemokraternas ledamöter, Morgan Johansson, tycker att det är märkligt med den här typen av "förhandlingar via debattartiklar".

– Nu blir det svårt för dem att kliva ner från de här positionerna i våra kommande förhandlingar i kommittén.

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger till TT att han eftersträvar enighet över blockgränsen i de frågor som kräver grundlagsförändringar. Och socialdemokraterna skulle aldrig gå med på ett införande av skilda valdagar, betonar Morgan Johansson som också motsätter sig tanken att ta bort spärrarna för personvalet och vill avvakta med en åsikt i frågan om att tillåta extraval i kommunerna.

Däremot öppnar han för en blocköverskridande överenskommelse vad gäller kommunala folkomröstningar. Ett förslag som ledamöterna ser ut att bli eniga kring är att rådgivande folkomröstningar måste genomföras om tio procent av kommuninvånarna kräver det.

- Tanken med lokala folkinitiativ var ju att de faktiskt skulle kunna äga rum. När de nu röstats ner så ofta måste vi göra något åt det.

Nya regler som ska öppna för fler lokala folkomröstningar kräver ingen ändring av grundlagen, endast kommunalagen, vilket gör frågan mindre komplicerad. Förändringar av grundlagen kan inte göras utan mellanliggande val.

Förslaget att införa en gemensam valdag är också kontroversiell inom borgerligheten. Centerpartiet har stämmobeslut på att hålla fast vid den gemensamma valdagen. Partisekreteraren Anders Flanking välkomnar ändå utspelet från de borgerliga ledamöterna i grundlagsutredningen.

– Det är ett viktigt debattinlägg i den process som nu måste sätta igång i alla partier. Att gå emot ett stämmobeslut är förstås inte bra men samtidigt kan vi inte blockera alla frågor där centerpartiet har en annan uppfattning.

Grundlagstutredningen ska leverera sitt slutbetänkande senast den 31 december i år.

tisdag, maj 20, 2008

Tar kommunen bort svåra handikapphinder?

Betr. SKL-enkäten på http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=771057 hur har Österåkers kommun utfört arbetet med att ta bort hinder för personer med funktionsnedsättning?

Vad svarade kommunen på frågan om handikappråd, om byggärenden, om utemiljöerna och på frågan om åtgärder för innemiljöerna?

I verksamhetsberättelsen 2007 för kommunala handikapprådet läser jag bl.a. följande:" Antalet politiskt valda förtroendemän är 3. ( Vilka var det?) ordförande och vice ordförande begärt at få avgå. Även andre vice aviserade att han skulle avgå, men det är osäkert om avsägelse kom in. Orsaken till detta var ständigt ifrågasättande om arbetsformer och mandat från två föreningsrepresentanters sida. (Vilka var det?) Kanalens dag. Det var bara två, tre föreningar, som deltog." Vilka var det?

onsdag, maj 14, 2008

Kritik och oenighet mellan Österåkers revisorer och majoriteten.

Upplåtelse av del av fastigheten Tuna 10:12 (gröna villan i Österskär).

Revisorerna har noterat att Kommunstyrelsen vid sammanträde 2007-09-03, § 135 beslutat om upplåtelse av del av fastigheten Tuna 10:12 enligt särskilt hyresavtal.

Mot bakgrund av avtalets vikt med en löptid på 20 år och kommunens åtagande avseende upprustningen av hyresobjektet anser revisorerna att beslutsunderlaget till vissa delar varit ofullständigt.

Sammantaget finner revisorerna i sin redogörelse för år 2007 att beredningen inför Kommunstyrelsens beslut har varit otillfredsställande.

Det har varit tyst om Luffarbacken i Åkersberga länge nu.

Men vid måndagens KF fanns i verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen bland VIKTIGA HÄNDELSER som pos. 2 att bostadsproduktion av 165 lägenheter i Luffarbacken påbörjades.

1987 köpte Platzer Bygg AB mark på Luffarbacken.
1990 kom byggföretaget överens med kommunen om att förvärva ytterligare mark.
1995 fattades beslut om att detaljplanebelägga området och ett exploateringsavtal slöts med Platzer Bygg som innebar att byggföretaget skulle bekosta merparten av ombyggnaden av korsningen mellan länsväg 276 och Söralidsvägen. I avtalet ingick även att kommunen sålde 8 630 kvadratmeter angränsande mark för två miljoner till företaget. Markköpet underlättade byggföretagets planer på att exploatera området.

Platzer Bygg AB ingår numera i PEAB.

I moderaternas reservation i KF den 20 februari 1995 skrev de: "Moderata samlingspartiet reserverar sig mot beslutet att anta detaljplan och exploateringsavtal för Luffarbacken. Med hänsyn till den omfattande förtätning som Åkersberga centrum genomgått under den långa planeringstiden har Luffarbacken blivit det sista grönområdet i centrala Åkersberga."

Även v och mp delade moderaternas uppfattning i frågan.

Den dåvarande moderata oppositionen är idag i majoritet och visar nu återigen att den inte alls är trovärdig, vilket även vidimerats av SCB:s medborgarundersökning.

tisdag, maj 13, 2008

Rapport från Österåkers KF 080512.

Årsredovisning 2007 för Österåkers kommun men Ungdomsrådets verksamhetsberättelse saknades!

"2007 beslutade KS att inrätta ett till sig knutet Ungdomsråd. Detta råd har samma status som övriga av KS inrättade råd. I ungdomsrådet ingår tre förtroendevalda ur KS och samtliga elevråd i skolorna i Österåker oavsett om dessa är kommunala skolor eller friskolor. Ungdomsrådet har dessutom givits uppdraget att särskilt fånga upp ungdomar som valt skolor i andra kommuner men fortfarande bor kvar i Österåker. Här har enligt kommunkansliets bedömning skett en "breddning" av den lokala direktdemokratin då avgörande numera för deltagande i rådet är mantalsskrivningsorten dvs. Österåkers kommun inte valet av skola."

Källa:UTREDNING 2008-03-19 Kommunkansliet Maj Åberg Palm

Kundvalsorganisation-revidering av Österåkers konkurrensprövningsprogram återremitterades efter votering med 33 ja- och 17 nejröster. Avsteg från kölistor kan innebära diskriminering p.g.a. kön, ålder och etnicitet sannolikt lagbrott!

Havsörnens konkurs-information. Har kostat Österåkers skattebetalare 1 830 000:-

Du har rätt att från kommunen få ut offentliga handlingar i ärendet. Kommunens utbetalningsrutiner har ändrats efter konkursen.Numera betalar man ut under innevarande månad och inte som tidigare med förskottsbetalning.

Införandet av den nya produktionsorganisationen har drivits av den politiska majoriteten som också haft en heltidsanställd politiker, som tillsammans med kommunens högsta tjänsteman varit ansvarig för hela processen.

onsdag, maj 07, 2008

Vilka är "folkvalda" av väljarna eller av "de folkvalda" i partierna?

Jag undrar vad ordet "folkvald" egentligen betyder eller anses betyda i vår representativa demokrati?

Anledningen är att jag i utskickade handlingar inför nästa kommunfullmäktigesammanträde i Österåkers kommun läser om de "folkvalda" revisorerna. Jag har dessbättre i min uppfattning om ordets betydelse endast hittat att en av revisorerna är "folkvald" och reviderar sig själv.

I min vokabulär och begreppsvärld finns de folkvalda som är valda av väljarna i kommunalvalet september 2006 endast som ledamöter i kommunfullmäktige.

Pär Nuder (s) satt dock som ordinarie ledamot i Österåkers kommunstyrelse i tolv (12) år utan att vara folkvald till KF. Han fanns inte ens med på sossarnas kommunala valsedlar under de år han fanns i KS!

Men han blev ju senare "folkvald" till Sveriges Riksdag!

tisdag, maj 06, 2008

Visstidpensioner och avgångsvederlag i Österåkers k:n.

I Österåker kommuns verksamhetsberättelse läser jag att visstidpension avser 4 personer 2007. Jag undrar vilka politiker som får det och om även KSO Ingela Gardner Sundström (m) kommer att få det?

Jag läser även om kostnader för avgångsvederlag och jag undrar vem eller vilka chefstjänstemän som fått det?

Varför bemöts inte alla kommuninvånare demokratiskt?

Med anledning av följande annons enl. nedan undrar jag hur många som hörsammade inbjudan till Socialnämndens respektive Vård- och omsorgsnämndens möten?

"Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att tillgodose kommuninvånarnas behov. Bemötande är ett område som vi satsar extra mycket på under 2008*. Därför bjuder vi in till ett öppet möte där vi diskuterar bemötandefrågor. Vi bjuder på kaffe, smörgås och frukt.Välkommen till Alceahuset, Hackstavägen 22, i lokal Largen på entréplanet, kl 18.00-19.00. 22 april Vård- och omsorgsnämnden 24 april Socialnämnden *Kommunens kvalitet mäts inom alla förvaltningar och enheter. Resultaten är de förtroendevaldas verktyg som de kan använda i dialogen med kommuninvånarna." Källa: Vårt Österåker"

Jag undrar varför inte alla kommuninvånare bemöts demokratiskt?

Jag tänker naturligtvis på de väljare som i kommunalvalet 2006 röstade in sina förtroendevalda till kommunfullmäktige, men som av de övriga partiernas förtroendevalda förhindrats att delta i kommunala nämnder, bolag och styrelser.

I kommunfullmäktige har fem partier fått 2 mandat vardera. Två partier har fått fem mandat vardera. Och två partier har fått 14 resp. 17 mandat i KF.

Men av de fem partier som fått 2 mandat vardera har endast tre av dem ledamöter och ersättare i kommunala nämnder, bolag och styrelser och dessas presidier samt tjänstgör som revisorer och nämndemän. Varför?

Vårdkonflikten vs lokal demokrati

Varför är det så svårt för ordförande Ingela Gardner Sundström (m) i SKL:s förhandlingsdelegation att förstå varför vårdfackets kongressbeslut är överordnat deras förhandlingsdelegation/styrelse?

Förmodligen därför att hennes kommunstyrelse i hemkommunen Österåker, där hon också är ordförande aldrig har förlorat en votering, när beslutsunderlagen har kommit till kommunfullmäktige.