onsdag, maj 14, 2008

Kritik och oenighet mellan Österåkers revisorer och majoriteten.

Upplåtelse av del av fastigheten Tuna 10:12 (gröna villan i Österskär).

Revisorerna har noterat att Kommunstyrelsen vid sammanträde 2007-09-03, § 135 beslutat om upplåtelse av del av fastigheten Tuna 10:12 enligt särskilt hyresavtal.

Mot bakgrund av avtalets vikt med en löptid på 20 år och kommunens åtagande avseende upprustningen av hyresobjektet anser revisorerna att beslutsunderlaget till vissa delar varit ofullständigt.

Sammantaget finner revisorerna i sin redogörelse för år 2007 att beredningen inför Kommunstyrelsens beslut har varit otillfredsställande.

Inga kommentarer: