tisdag, maj 13, 2008

Rapport från Österåkers KF 080512.

Årsredovisning 2007 för Österåkers kommun men Ungdomsrådets verksamhetsberättelse saknades!

"2007 beslutade KS att inrätta ett till sig knutet Ungdomsråd. Detta råd har samma status som övriga av KS inrättade råd. I ungdomsrådet ingår tre förtroendevalda ur KS och samtliga elevråd i skolorna i Österåker oavsett om dessa är kommunala skolor eller friskolor. Ungdomsrådet har dessutom givits uppdraget att särskilt fånga upp ungdomar som valt skolor i andra kommuner men fortfarande bor kvar i Österåker. Här har enligt kommunkansliets bedömning skett en "breddning" av den lokala direktdemokratin då avgörande numera för deltagande i rådet är mantalsskrivningsorten dvs. Österåkers kommun inte valet av skola."

Källa:UTREDNING 2008-03-19 Kommunkansliet Maj Åberg Palm

Kundvalsorganisation-revidering av Österåkers konkurrensprövningsprogram återremitterades efter votering med 33 ja- och 17 nejröster. Avsteg från kölistor kan innebära diskriminering p.g.a. kön, ålder och etnicitet sannolikt lagbrott!

Havsörnens konkurs-information. Har kostat Österåkers skattebetalare 1 830 000:-

Du har rätt att från kommunen få ut offentliga handlingar i ärendet. Kommunens utbetalningsrutiner har ändrats efter konkursen.Numera betalar man ut under innevarande månad och inte som tidigare med förskottsbetalning.

Införandet av den nya produktionsorganisationen har drivits av den politiska majoriteten som också haft en heltidsanställd politiker, som tillsammans med kommunens högsta tjänsteman varit ansvarig för hela processen.

Inga kommentarer: