tisdag, oktober 07, 2008

Bofrämjandet och Bofutaras VD och Byggnadsnämndens ordförande Jan Olov Sundström (m) är jävig enl. SKL.

Det råder minst sagt begreppsförvirring över vad som är "Bofutura" och vad som är "Bofrämjandet".

Dessutom finns det ytterligare ett tidigare yttrande från SKL:s förbundsjurist på en A-4 sida som tidigare funnits på http://www.osteraker.se/ liksom länken "Läs hela yttrandet" enl. nedan som är undertecknat av två jurister på SKL och är på fem A-4 sidor.

Men jag har personligen tagit kontakt med andra jurister, som stödjer mig i min uppfattning att vad som sägs på fem A-4 sidor av två jurister på SKL inte sammanfattningsvis skiljer sig ifrån vad som skrevs ursprungligen av SKL:s förbundsjurist på en A-4 sida. Jan Olov Sundström torde enligt alla tre SKL-juristerna vara jävig!!!

Bofrämjandet har fastställt en vision som innebär "en bostadsmarknad som ger alla människor möjlighet att förverkliga sina bostadsdrömmar".

– Svensk bostadspolitik skiljer sig på några väsentliga punkter från andra länders, säger Bofrämjandets vd Jan Olov Sundström.

- Sverige har vinstbegränsade hyror i hela beståndet av hyresrätter. Svensk hyreslag ger också hyresgästerna en unikt stark bytesrätt, vilket ger dem som inte har något att byta med, svårigheter att etablera sig på marknaden och göra bostadskarriär.
Vi vill vi medverka till att den svenska bostadsmarknaden fungerar på ett allt mer likvärdigt och transparent sätt som inom övriga EU, säger Jan Olov Sundström.
– Vi kommer att arbeta för att skapa ökad rörlighet och lägre transaktionskostnader samt för en mångfald i utbudet. Ett exempel är lägenheter med äganderätt som vi arbetat med under ett par års tid och som vi hoppas snart ska bli verklighet, fortsätter Jan Olov Sundström, och tillägger att man har identifierat några viktiga framgångsfaktorer för att nå målen:– Reformering av hyressättningssystemet
– Mer transparenta försäljningsmetoder
– Information om priser och kvaliteter
– Etableringsmöjligheter för svagare hushåll
– Bättre bytesmöjligheter
– Kommunernas incitament för att utveckla bostadsbeståndet
– Nya upplåtelseformer
– Långsiktig hållbarhet
– Reducera risken i plan- och byggprocessen.
Bofrämjandet som består av en grupp företag inom byggbranschen eller med anknytning till denna, och vill genom studier, debatt och information, stimulera intresset för boendet som en värdefull konsumtion samt öka kunskapen och förståelsen för bostadsfrågor i allmänhet. Intressenter i Bofrämjandet är Besqab, Cementa, Einar Mattsson, Electrolux Hemprodukter, Fastighets AB L E Lundberg, Folkhem, Föreningssparbanken, JM, Kone Hissar, Lennart Ericsson Fastigheter, NCC Construction Boende Sverige, Nyréns Arkitekter, Peab Sverige, Saint Gobain Isover, SBC, Skanska PDR Nordic, Strängbetong, SWECO FFNS Arkitekter, Veidekke Bostad, White Arkitekter, WSP Sverige.

Angående interpellation om jäv
Inför Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007 hade en interpellation väckts om ordföranden i Byggnadsnämnden, Jan Olov Sundström (m), kan anses jävig. Sundström är sedan drygt ett år tillbaka också vd i Bofrämjandet, en intresseorganisation för företag, banker och andra intressenter inom byggindustrin. Frågan gällde om det uppdraget går att förena med uppdraget som ordförande i Byggnadsnämnden.

Österåkers kommun har fört frågan vidare till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för en juridisk expertbedömning. Till grund för bedömningen ligger fem regler om nämndjäv i 6 kap 25§ Kommunallagen.

SKL anger i sitt andra yttrande:”De fyra första punkterna i 6 kap 25 § blir knappast aktuella i detta fall. Ordföranden är visserligen ställföreträdare för Bofutura men det är osannolikt att föreningen som sådan skulle komma att inta partsställning i något ärende som handläggs av nämnden. ”

Sedan för SKL ett resonemang om jäv enligt den 5:e punkten, s k delikatessjäv, kan anses föreligga och vilka omständigheter som i så fall skulle krävas. Något entydigt svar finns ej, utan delikatessjäv kan uppstå i olika situationer för Byggnadsnämndens ordförande liksom för alla andra förtroendevalda.

Interpellationen besvarades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007.

Läs hela yttrandet

Startsida Sveriges Kommuner och Landsting

Inga kommentarer: