fredag, oktober 03, 2008

Österåkers kommunfullmäktige.

2007 hade Österåkers kommun ett överskott på 43 miljoner, vilket enligt delårsbokslutet 2008-06-30 visar ett underskott mot budget på 30 miljoner kronor (före volymjusteringar)! Vilka åtgärder ämnas alliansen vidta för att åstadkomma en ekonomi i balans?

Österåkers soliditet enligt balansräkningen var 47 procent enligt uppgifter för 2007.

Soliditet anger hur mycket av verksamheten som finansieras med eget kapital och obeskattade reserver det vill säga hur förmögen kommunen är. Soliditet räknar man ut genom att dividera det justerade egna kapitalet med balansomslutningen.

Långfristiga och kortfristiga skulder i kronor per invånare 2007.

Österåkers kommun Långfristiga 2894 Kortfristiga 7079 Totalt 4986,5

Vilken gymnasieskola gick under våren i konkurs?

Varför ska Biblioteket flytta från Folkets Hus till nya lokaler i centrum tidigast under år 2010?

Fler unga kommunpolitiker har hoppat av än vid samma tidpunkt förra mandatperioden. Det visar även en aktuell SCB-undersökning.

Fullmäktige i kommunerna blir gradvis allt mindre representativa för befolkningen under mandatperioden.
Det fastslog Richard Öhrvall från SCB när han på tisdagseftermiddagen presenterade nya siffror om avhopp i politiken under SCB:s Demokratidag.

Två år efter valet 2006 är avhoppen fler än två år efter valet 2002. Men medan den totala ökningen är måttlig är det en kraftig uppgång i antalet avhopp bland de unga under 30 år ­– framför allt bland kvinnorna.

Från 19 till 24 procent bland kvinnor under 30, från 16 till 20 procent bland män under 30. Totalt har drygt 10 procent av kvinnorna och drygt 8 procent av männen hittills lämnat sina uppdrag i förtid – i båda fallen en ökning med omkring 1 procentenhet jämfört med läget för fyra år sen.

Det betyder att de grupper i politiken som redan är underrepresenterade blir ännu mer underrepresenterade genom avgångarna i förtid.

Redan när perioden startade noterades ett rekord: Andelen ledamöter i fullmäktige som var över 50 år hade stigit till 60 procent. Avhoppstrenden visar att andelen ser ut att öka ytterligare fram till nästa val.

Inga kommentarer: