måndag, april 06, 2009

Vänstern i Svenska Kyrkan


Kyrkopolitiska ställningstaganden för Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK).

Antagna på årsmöte med Vänsterns religiösa grupp den 15 mars 2009
1. Svenska kyrkan skall vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle.

2. Arbetet i kyrkan skall styras demokratiskt. Vi vill stärka lekmannainflytandet. Det skall råda offentlig insyn i kyrkans arbete och verksamheter. Kyrkan skall vara ett föredöme i sin roll som arbetsgivare.

3. Kyrkan skall aktivt ta ställning i samhällsdebatten, för allas lika värde och mot orättfärdighet.

4. Kyrkan ska visa vad det kristna kärleks-, rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken. Kyrkans diakonala/sociala och internationella verksamhet är av största betydelse.

5. Kyrkan skall av respekt för skapelsen, engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och motverka förödelse av naturresurserna.

6. Kyrkan skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån ett feministiskt perspektiv.

7. Mångfald inom kyrkan skall vara en självklarhet. Kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett etnicitet, kön, språk, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

8. Ett utökat samarbete, ekumenik och dialog mellan olika trossamfund och religioner på samma ort, nationellt och i världen i övrigt är viktigt.

9. Kyrkan skall slå vakt om kulturarvet, bl a har stat, kommun och kyrka ett stort gemensamt ansvar för kyrkobyggnadernas bestånd.

10. Församlingar inom svenska kyrkan skall verka för ökat internationellt bistånd och utbyte.

11. Kyrkan skall aktivt bidra till att öka kontaktverksamheten mellan svenskar och invandrare, inte minst nyanlända flyktingar.

12. Kyrkan skall arbeta med etiska, sociala och miljömässiga hänsyn i sin placering av kyrkans eget kapital och kyrkans fonder.

Inga kommentarer: