fredag, september 12, 2008

Värdig mänsklig ålderdom, vad är det?

Daglig motion och regelbunden rastning är nödvändig för alla hundar och omfattas enligt Jordbruksverkets bedömning av 2 § djurskyddslagen; d. v. s. djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
Men hur ska målen för en värdig äldrevård för däggdjuret människan uppnås?
Varför inte behandla oroliga och aggresiva människor lika humant, som vi behandlar våra bästa vänner hundarna? Låta dem få somna in på ett värdigt sätt som ett tack och bevis på vad de har betytt för oss under sin levnad.Istället för att äldre människor ska fortsätta att inhumant diskrimineras och förnedras ända fram till sista andetaget i skitiga blöjor och farlig medicinering p.g.a. fel fördelning av samhällsekonomiska resurser.

Om du inte har läst http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/994&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=en gör det!

Inte underligt att Sverigedemokraterna får fler och fler sympatisörer då de ställer socioekonomiska grupper mot varandra. Är detta enligt din mening "En bra och bättre ålderdom" än den som erbjuds idag med neddrogning etc.?

Vad vill ni göra för att förbättra för de äldre?
Det behövs mer resurser till äldreomsorgen, både pengar och personal, och högre grad av inflytande i det dagliga arbetet både för de äldre och för personalen. Det behövs arbetsro genom stopp för konkurrensutsättning och en begränsning av ideliga organisationsförändringar. Vi driver även krav på införandet av minimikrav så att äldre ska få rätt till exempelvis promenader. Personalens löner behöver höjas och utbildning och handledning ska finnas som en naturlig del i verksamheten. Vår stora satsning på 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn kommer att vara de äldre till stor hjälp med fler anställda och bättre kvalitet inom sjuk- och äldrevården.

Vad tycker ni om det nya pensionssystemet?
Vi har hela tiden varit motståndare till det nya pensionssystemet. Det missgynnar LO-arbetare och kvinnor som grupp. Systemet urholkar solidariteten mellan dagens förvärvsarbetare och pensionärer. Därmed ökar klyftorna mellan dagens gamla och dagens unga, mellan hög- och låginkomsttagare och mellan kvinnor och män. Detta avgörande systemskifte har dessutom genomförts av socialdemokraterna och de borgerliga partierna utan någon egentlig demokratisk förankring. Det är orimligt att nivån på den enskildes pension delvis ska baseras på tur eller otur på aktiebörsen. Det är dags att riva upp pensionsreformen och göra om det från grunden. Det vi föreslår är ett reformerat ATP-system.

Vad vill ni göra mer?
Den välfärd vi har idag har byggts upp av de kvinnor och män som nu är pensionärer. Samma kvinnor och män har drabbats hårt av de nedskärningar i välfärden som gjordes under nittiotalets nyliberalt inspirerade politik. Eftersom prisbasbeloppet inte följde prisutvecklingen under denna period minskade pensionerna i värde med ungefär tio procent. Därför måste de tidigare ATP-pensionärerna kompenseras för detta inkomstbortfall genom en engångsuppräkning.

Eddie Vivenius (v) ersättare i Österåkers kommunfullmäktige och ledamot i Österåkers kommunala valnämnd.
vivenius@gmail.com
http://home.swipnet.se/vivenius/
http://vivenius.blogspot.com/
http://vivenius.blogg.se/
Sörahemsvägen 36
184 37 Åkersberga
Hemtelefon: 08-540 239 08 och mobiltelefon: 070-436 1199 eller 073-822 8528

Inga kommentarer: