tisdag, september 16, 2008

Österåkers kommunfullmäktige sammanträder!

Organ Kommunfullmäktige 6/ 2008
Plats OBS! Fullmäktigesalen, plan 4 i kommunalhuset,
Alceahuset, Åkersberga

Tid Måndagen den 29 september 2008 kl 18.30

Åkersberga den 15 september 2008

Lars Österlind Maj Åberg Palm
Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA
1 Sammanträdets behörighet, upprop och val av två justerare

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Kommunfullmäktiges arbetsordning - revidering

4 Avsägelse av uppdraget som ledamot i Miljö-och Hälsoskyddsnämnden –inlämnad av Stig Himberg (öp) samt val av ny ledamot (öp) i Miljö-och hälsoskyddsnämnden

5 Avsägelse av uppdraget som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden,
inlämnad av Christer Rydén (öp) samt val av ny ledamot (öp) i Kultur- och fritidsnämnden

6 Avsägelse av uppdraget som nämndeman vid Attunda tingsrätt, inlämnad av Nils Edspång (öp) samt val av ny nämndeman (öp) vid Attunda tingsrätt

7 Avsägelse av uppdraget som ersättare i Förskolenämnden, inlämnad av Moa Bäckström (fp) samt val av ny ersättare (fp) i Förskolenämnden

8 Avsägelse av uppdraget som ledamot i Socialnämnden, inlämnad av Hans Fransson (kd) samt val av ny ledamot (kd) i Socialnämnden

9 Avsägelse från uppdragen som ordförande i Valnämnden och
begravningsombud för Österåkers kommun – inlämnad av Ove Holter (m)

samt val av ny ledamot (m) tillika ordförande i Valnämnden samt
nominering hos Länsstyrelsen av nytt begravningsombud i Österåkers kommun

10 Val av ledamot i Vård- och omsorgsnämnden efter Ingeborg Landwehr (s)

11 Val av ersättare i Byggnadsnämnden efter Lars-Åke Karlsson (öp)

12 Val av ersättare i Byggnadsnämnden efter Petra Nieto (s)

13 Val av ledamot i Byggnadsnämnden efter Margareta Gustavsson (s)

14 Val av ledamot i Valnämnden efter Edvin Blomberg (fp)

15 Val av ersättare i Valnämnden efter Erling Böhlin (fp)

16 Svar på motion – Angående öppna bolagsstämmor – väckt av Björn
Sundman (s)

17 Svar på motion – Bygg en ny brandstation på Näsvägen – väckt av Björn Molin (rp)

18 Svar på motion – Jämställdhet i skolan – väckt av Anas Abdullah (s)

19 Svar på motion – Tillsätt en arbetsgrupp med syfte att förändra beräkningen av skolbudgeten med målsättningen att skapa en resultatinriktad
budgetberäkning
– väckt av Björn Rapp (rp)

20 Svar på motion – Angående handikappanpassning av Domarudden och dess
omgivning
– väckt av Kristina Embäck (s) och Klas-Göran Wändesjö (s)

21 Svar på motion – fler fritidsgårdar med längre öppettider – väckt av Kristina Embäck (s)

22 Svar på motion – Förslag om inrättande av ett Skönhetsråd i Österåkers
kommun
– väckt av Björn Sundman (s)

23 Svar på motion – Handlingsplan för äldre med utländsk bakgrund – väckt av Anas Abdullah (s)

24 Inredning av fullmäktigesalen i Alceahuset - finansiering

25 Delårsbokslut per 2008-06-30 för Österåkers kommun

26 Österåkersvatten AB - borgensansökan

27 Svinningevägen,del nordost i Svinninge – antagande av detaljplan

28 Hästängsuddsvägen del 1, i Svinninge – antagande av detaljplan

29 Trygarn i Svinninge – antagande av detaljplan

30 Exploateringsavtal Åkersberga centrum

31 Ersättning till utförare av vård- och omsorg vid särskilt boende, för inköp av heldygnskost

32 Gång- och cykelplan 2008

33 Röllingbyprojektet – godkännande av program för detaljplaner

34 En gemensam räddningstjänst – kommunalförbund inom området skydd mot
olyckor


35 Svar på fråga – Kundval!? Vem är kund i de kundvalssystem som nu finns
inom förskolorna?
Frågan är ställd till Förskolenämndens ordförande Lotta
Holmgren (m) av Björn Sundman (s)

36 Svar på fråga – När får utövarna av äldreomsorg själva välja sina
vårdtagare?
Frågan är ställd till Vård- och omsorgsnämndens ordförande
Mikael Ottosson (kd) av Rosita Olsson Palmberg (s)

37 Svar på fråga – Hur prövade Förskolenämnden Barnkonventionen och vad
kom man fram till när det gäller beslutet att ändra i kösystemet?
Frågan är
ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m) av
Ann-Christine Furustrand (s) men besvaras av Förskolenämndens ordförande Lotta Holmgren (m)

38 Svar på fråga – Kan föräldrarna vara säkra på att lagen följs? Frågan är ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m) men
besvaras av Utbildningsnämndens ordförande Ritva Elg (fp) och
Förskolenämndens ordförande Lotta Holmgren (m) gemensamt

39 Svar på motion – Cykelväg till Täby och Stockholm samt fler och bättre
ridvägar inom kommunen
– väckt av Håkan Westin (rp)

40 Svar på motion - Om stopp för flaskvatten – väckt av Michael Solander (mp)och Monique Stalås-Hörnsten (mp)

41 Svar på motion – Miljökrav på transporter i Österåkers kommun – väckt av Tony Svedenfjord (s)

42 Svar på motion – Angående Armadas hyresnivå – väckt av Björn Molin (rp)

43 Svar på motion – Ang fallolyckor bland äldre i Österåkers kommun – väckt av Margareta Olin (s) och Rosita Olsson Palmberg (s)

44 Svar på motion – Kulturfestival i Österåkers kommun – väckt av Gunilla Ysberg (rp)

45 Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m) -
Ang Byggnadsnämndens ordförande Jan-Olov Sundströms (m) yttrande
avseende framtida hyresrätter i Österåkers kommun
– ställd av Björn Molin
(rp)

46 Rapportering från Socialnämnden enligt 16 kap f § Socialtjänstlagen av ej
verkställda gynnande beslut


47 Rapportering från Vård-och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut 2008-
06-30


Kommunfullmäktige serveras en enklare måltid i Hacksta Bistro, till
vänster i entrén, huvudingången i Alceahuset från k1 18.00.

Radio Österåker sänder Kommunfullmäktiges sammanträde på FM 103,7
MHz och för Ljusterö på FM 100,6 MHz.

Handlingar finns att hämta i receptionen, Alceahuset fr. o. m. den 22/9 2008.

Inga kommentarer: