måndag, juli 02, 2007

Rädda vår orörda och unika skog | Innan det är försent

En enskild individ vare sig orkar eller kan stå emot ett gigantiskt myndighetsmaskineri, eller en stor byggherre någon längre tid...
Därför behöver vi omgående DIN hjälp med att;
Rädda Björkhagaskogen! Förhindra byggandet!(Klicka för större bild)


Klicka här för att komma till vår namninsamling!
Den underbara skogen i området "Björkhaga" står idag mer hotat än någonsin. Det är skogen som sträcker sig över och längst med Tallsättra, Gransättra, Björksättra och bort till Högsättra. Skogen sträcker sig därifrån rakt norrut, och upp till Grandalen. Sedan 2003 är all skövling i området uppskjutet då ett flertal eldsjälar gång på gång har överklagat. Men nu står plötsligt träden rödmarkerade från de ängsmarker som inleder skogen från väst, till de underbara små sjöarna mitt inne i skogen. Detta rekreationsområde kommer att gå förlorat, om vi inte agerar idag!


Taktiken för byggbolagen, är inte alltför sällan att man börjar riva, gräva och bygga INNAN man fått sitt byggtillstånd och ärendet vunnit laga kraft. Och Kommunen sedan därefter beviljar tillstånd med motiveringen att "Ja, det är väl lika bra att de får fortsätta, byggbolaget har ju ändå redan börjat bygga nu..."
En överklagan ligger inne och väggbygget i vår skog är tillfälligt stoppat. Men byggbolaget verkar inte hysa någon större respekt för lagar och regler, det ser vi i och med trädmärkningen som trots överklagan nu har utförts i hela skogen. Risken finns (att om vi inte belyser problematiken med att börja bygga trots överklagan,) att byggbolaget går in med sina maskiner och nu även börjar fälla skog.
En överklagan har alltså tillfälligt stoppat skövlandet, men byggherrarna har mycket strategiskt ställt upp några grävskopor för att visa sin styrka och sin makt. Bl.a. straxt ovanför livsmedelsaffären Söra Närköp, i början på Björkhagsvägen. Det kallas psykologisk krigsföring, och signalerna till oss drabbade är; "Ni ska sakta tvingas vänja er vid det oundvikliga...för nu står vi här beredda och väntar tills ni tröttnar på att bråka med oss" och "Ni ska se få se att tiden och maskinerna vinner över er bakåtsträvande fotfolk som gnäller...vi har pengarna och makten, ni bor bara här".


Nu måste vi en gång för alla, i demokratisk anda visa att vi inte tolererar detta herravälde! Slut er samman med oss, och visa hur mycket vi älskar denna skog! Är vi tillräckligt många, KAN de inte blunda för oss! Skänk oss din signatur här!
______________________________________________________________________
I vårt svenska samhällssystem finns det allt oftare plats för juridiska kryphål, korrumperade och penninghungriga makter och missbruk på olika höga yrkesposter. Girigheten ger fler sedlar i plånboken för dem som befinner sig överst i hierarkin, och sällan får deras handlande konsekvenser för dem själva. Men med avsaknad av ansvarskännande för våra medmänniskor och miljön omkring oss, så söndras fundamentet vi står på och som vi alla är beroende av. Kortsiktigt tänkande får således allvarliga konsekvenser, som man inte får blunda för.
Vad det gäller vår skog - som snart är ett minne blott om vi inte agerar omgående - är den bara ytterligare ett ärendenummer i en pärm för de penningstinna byggherrarna och övriga inblandade på Kommunen. Vad vi som bor nära ett unikt naturområde - som snart skall skövlas - anser om saken, är det inte någon ansvarig byggherre eller Kommunalpamp som bryr sig om då det finns pengar att "kamma hem". Det står så vackert i Kommunens skrift att vi skall värna om miljön, ha tillgång till bullerfria zoner etc. Men tyvärr är det endast formalia på ett papper, verkligheten ser annorlunda ut och är förtvivlat krass.


Att vi förlorar möjligheten att gå ut med våra hundar, familjer, vänner och inandas lite syre, att vi förlorar möjligheten till rekreation, svamp- och bärplockning, att dagisbarnen förlorar sin trollsten, sina stigar ner till sjöarna, sina klätterträd, sina kurragömmaställen och fiske- och badplatser, att vi förlorar den fantastiska doften av fuktig mossa och blöta tallbackar efter ett regn, att vi snart inte längre kan se vilda djur i sin naturliga miljö, att vi inte längre får höra göken i väster, och skolungdomarna inte längre kan lära sig orientera i skogen, att våra barn mister möjligheten till andra fritidssysselsättningar som ex. kojbygge som komplement till tv och dataspel... Ja, vad gör väl det?
Vår önskan är inte de regerandes lag. Snarare tvärtom...deras beslut får vi finna oss i, misstycker vi får vi väl flytta.

När en äng blir villatomter, är det ingen äng längre!

Men går vi samman, hjälper och stöttar varandra, ser varandra som ett resursstarkt nätverk, ja, då kan vi påverka och omvandla de mest snurriga beslut! Berätta för mormor, vänner, farbror, ynglingar, moster, grannar, sysslingar om detta vansinnestänkande och "bygga-tätort-på-tätort-utan-andningshål-emellan-husen-problematik"! Be dem skriva under denna namninsamling- och protestlista och hjälpa oss behålla vår underbara skog till oss själva samt kommande generationer.

Visst måste vi bygga, eftersom vi blir fler och fler i vår kommun, och självklart skall våra ungdomar få flytta hemifrån de också! Vi strävar inte bakåt, men vi värnar om alla invånares hälsa på lång sikt, även kommande generationer. Än finns det plats och mark nog till oss alla, vi behöver inte tränga ihop människor mer än nödvändigt. För många människor sammanfösta på en och samma plätt, föder och göder bara sjuka själar!Hugger man ner träden runt en glänta, är det ingen glänta längre, utan ett kalhygge!Man måste stadsplanera med "långsiktigt tänk", huvudet på skaft, moral och förstånd i sig. Och ett skönhetsråd måste tidigt konsulteras och styra upp det estetiska. Utrymme och grönområden är av största vikt, det har det forskats om och blivit bekräftat många gånger om. Så det har vi väl lärt oss vid det här laget? Att då man planerar och bygger tätorter, så är det enda riktiga att man lämnar en grön yta orörd MED JÄMNA MELLANRUM mellan huskropparna och de bebyggda områdena!!!

Så det vi kräver nu, är inga konstigheter. Det är bara att göra just så! Hoppa över vår gröna yta, bygg ingenting där. Lämna vår skog orörd och rikta istället in er på att bygga norr om Grandalen och våra sjöar Trastsjön och Södersjön. Bygg ytterligare ett stycke tätort och lämna därefter åter en grön yta orörd...upprepa.
Det måste finnas plats för både människor och djur, både shoppingglada "Täby-Centrum-strosare" och naturälskare med picknickkorg. Vi som bor här måste ha en valmöjlighet för att må bra! Man ska inte behöva ta bilen, åka iväg långt och bort spy ut avgaser tur och retur, för att rasta sin hund. Man kan inte skövla en flera hundra år gammal skog med en unik flora och fauna, tränga undan djuren som snart inte längre har någonstans att bo, asfaltera, tätbebygga, dra upp busslinjer i den här skogen ostraffat! För vi som bor nära skogen, behöver skogen som den är. Minskar man arean på skogen finns ingen bullerfri mitt, ingen plats att rasta en större hund på. Då blir vår skog inte mångt större en mindre park. Vi säger alltså STOPP! Inte sedan, utan nu! Innan träden är fällda och skogen förstörd!


(Du som vill hjälpa till, vänligen uppmärksamma att det brådskar med namninsamlingen!)


(Ur led är tiden; Varför rödmarkerar man skogens träd, fastän inte ärendet vunnit laga kraft, om man inte är säker på att gå segrande ur striden? Men ponera att beslutet om byggande av tätort i vår skog skulle rivas upp, då står det tusentals neonrödmålade träd i skogen och gråter! Klottersanerar man sådant? Kommer någon inspektör, något skönhetsråd, ngn ansvarig på byggföretaget att åtgärda saken? Eller kan ett byggföretag, få förstöra träden med färg ostraffat, bara för att de äger marken? Vi som bor lider när vi ser alla nedklottrade träd!)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Så här står det att läsa i Österåkers text på nätet

Allmänt om planering och byggande:
Byggande och andra förändringar av markanvändningen och den fysiska miljön berör oss alla på många olika sätt. De får konsekvenser för miljön, grannar, kommunens ekonomi, områdets gestaltning mm., under lång tid. Därför finns lagstiftning om att sådana åtgärder ska planeras, planläggas och tillståndsprövas samt regler för hur detta ska gå till. Lagen som reglerar detta är Plan- och bygglagen, PBL.

Samhället, i första hand genom kommunen, har ett övergripande ansvar för att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet och att grundläggande krav rörande bland annat säkerhet, hälsa, hygien, kulturmiljö och handikapptillgänglighet tillgodoses i byggnader och i den byggda miljön.


All bebyggelse ska i princip prövas lämplig från allmän synpunkt innan den får komma till. Detta sker i planläggningen eller i bygglovprövningen.

Utgångspunkten för all slags planläggning i kommunen är att den ska, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark- och vatten och med energi och råvaror ska främjas.

I planläggningen eller den fysiska planeringen görs en helhetsbedömning och konsekvensbeskrivning och olika intressen vägs mot varandra, både allmänna och enskilda intressen. Möjligheter ges till insyn och påverkan.

T ex innebär byggande av bostäder att kommunen måste tillhandahålla skola, barnomsorg m m, vilket får ekonomiska konsekvenser för kommunen och dess invånare. Trafikförsörjningen till bostäderna måste fungera på ett trafiksäkert sätt och vatten- och avloppsfrågor måste lösas. Områdets gestaltning påverkas bl.a. för grannar. Likaså miljön i vid bemärkelse. Utformningen av bostäderna och konsekvenser måste beskrivas långsiktigt och de berörda ges möjlighet att påverka. Detta sker i planläggningen.

Den fysiska planeringen ger underlag för olika enskilda, företag m fl, att planera sin verksamhet. Omvänt behövs som underlag för att forma den framtida fysiska miljön prognoser och planer för olika verksamheter. Det kan vara bedömningar av behovet av bostäder och befolkningsprognoser mm.

I en storstadsregion som Stockholms län är kommunerna starkt påverkade och beroende av varandra. Här behövs samordning av många planeringsfrågor bl.a. tar Landstingets Regionplane- och Trafikkontor fram regionplaner.

Planenheten
Det är kommunen som har ansvaret för att utföra planläggningen, vilket sker genom stadsarkitektkontorets planenhet. I detta arbete samverkar kommunen med myndigheter och enskilda. Länsstyrelserna har en viktig roll i att både att ta fram underlag och samordna statens intressen samt att vid överklaganden pröva kommunens beslut.Det finns två huvudsakliga planformer, översiktsplan och detaljplan. Varje kommun ska ha en kommuntäckande översiktsplan som visar hur kommunen kommer att utvecklas, långsiktigt och översiktligt. I översiktsplanen redovisas kommunens allmänna intressen och riksintressena samt miljö- och riskfaktorer.

Reglering av markanvändningen sker i detaljplaner. I detaljplanen prövas de allmänna intressena mot de enskilda intressena. Detaljplanen reglerar utformningen och ger byggrätt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunens text som vi reagerade på här ovan, markerade vi med ”trädmarkeringsröd” färg i mitten av stycket. Vi skall alltså ha "möjligheter till insyn och påverkan". Vad bra! Men varför har inte alla runt om hela skogen, fått adekvat information och fått tycka till i sakfrågan? Vad är det för demokratisk process och hur mycket månar man om sina invånare? OM vi hade blivit tillfrågade, hade vi röstat ner förslaget direkt. Förslaget att tätbebygga allting ännu mer runtomkring oss, så vi ingen buller- och bilfri zon får ha, är horribelt. Så det är väl svaret. Därför har ni inte frågat oss som bor granne med skogen. Vi är så oerhört många på alla sidor skogsbrynet, och majoriteten av oss hade sagt ett absolut och rungande NEJ.
_________________________________
Senast uppdaterad 2007-07-01 - Under konstruktion


Rädda vår orörda och unika skog Innan det är försent

Inga kommentarer: