måndag, juli 30, 2007

Hjälp oss att rädda vår skog!

Rädda vår skog!

Insamlingen har f.n. 1942 Underskrifter!


En protest mot byggnation och exploatering av Björkhagaområdet i Österåkers kommun, ligger nu på regeringens bord.

Vi berörda som bor runtom skogen, har inte respekterats av de styrande och beslutande på Byggnadsnämnden i Österåkers kommun, som med egna privata vinstintressen har godkänt skövling av skog samt en dramatisk förändring av landskapet.

Detta trots att Österåkers kommun tydligt har uttryckt:"I planläggningen eller den fysiska planeringen görs en helhetsbedömning och konsekvensbeskrivning och olika intressen vägs mot varandra, både allmänna och enskilda intressen.
Möjligheter ges till insyn och påverkan."

Vidare står det..."All bebyggelse ska i princip prövas lämplig från allmän synpunkt innan den får komma till. Detta sker i planläggningen eller i bygglovprövningen.Utgångspunkten för all slags planläggning i kommunen är att den ska, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö..."

Denna ORÖRDA skog är unik och betydelsefull för alla Österåkers invånare som bor i näheten av Åkersberga centrum.. Det är den enda skogen av sitt slag som finns kvar. Vi som skrivit under, kräver härmed att skövlandet och exploateringen av Björkhagaskogen stoppas. Därför behöver vi omgående DIN hjälp med att;RÄDDA VÅR SKOG! Info och bilder finner du på: www.freewebs.com/raddavarskog

Vänligen hjälp oss! Sänd detta vidare för fler namnteckningar. Tillsammans är vi starka.

Skriv under!

Inga kommentarer: