lördag, juli 11, 2009

VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN

Frågor till nomineringsgrupperna inför kyrkovalet 2009:
0. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste uppgift?
Visa vad det kristna kärleks-, rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken Störst betydelse har Kyrkans diakonala/sociala verksamhet.
1. Vilka frågor anser ni som mest angelägna för kyrkan att arbeta med de kommande fyra åren?
Tydliggöra sin uppgift och kraftfullare än idag och kanske även mer professionellt marknadsföra det kyrkan kan erbjuda efter skilsmässan från staten.
2. Vilken roll ska Svenska kyrkan spela i det offentliga samhället och vilka frågor ska kyrkan engagera sig i?
Ta ställning för allas lika värde. Engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och motverka förödelsen av naturresurserna.
3. Om antalet medlemmar skulle sjunka kraftigt framöver och därmed krympa församlingens ekonomi, var ska då församlingen främst lägga kraften?
Satsa på barn och ungdom, diakonin samt utbildning av volontärer. De som har gått ur Svenska Kyrkan skall betala när de utnyttjar kyrkans tjänster.
4. Vad kommer er grupp att göra för att också unga människor ska lockas till kyrkopolitiskt engagemang.
Informera om kyrkans verksamhet och budskap. Vad man får och vad man kan erbjuda. Utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Visa församlingens betydelse.
5. Hur ser ni på att ta ut avgifter för församlingsverksamhet, t ex barngrupper, konfirmationsläger och konserter?
Kyrkans verksamhet skall vara avgiftsfri för oss som redan betalar kyrkoavgift. Inte någon medlem får utestängas genom avgifter men andra ska betala.
6. Hur vill er grupp satsa på ”unga-vuxna”, en grupp som ser ut att ha svårt att finna en plats i Svenska kyrkan.
Vara synlig i kommunen, visa intresse och engagemang för nya kontakter med ”unga-vuxna”. Informera om att i kyrkovalet får de rösta från 16 års ålder
7. De nominerade företräder församlingsborna. Hur ser representationen ut i er grupp?
Gift kommunalpolitiskt engagerad pensionerad man född på 40-talet med tre barn födda på 60- och 70-talet. Samt nio barnbarn födda på 90- och 00-talet.
8. Idag är kyrkoavgiften 83 öre inkl begravningsavgiften. Är det rätt nivå?
Ja, av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Till skillnad mot skatter är den även rättvis, då den ökar med ökande ekonomisk förmåga.
9. Ge exempel på förändringar och utveckling som er nomineringsgrupp varit starkast drivande i under föregående mandatperiod?
Vi hade tyvärr inte nominerat några kandidater till kyrkovalet 2005. Om förändringar och utveckling skett under mandatperioden, känner vi inte till.
10. I kyrkoordningen står det att förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag i solidaritet med Svenska kyrkan och dess tro, bekännelse och lära. Vad betyder det för er?
Vi vill arbeta för att Svenska Kyrkan skall kunna fullfölja sin uppgift att hålla gudstjänst, undervisa, vara samhällsengagerad samt arbeta diakonalt.
11. Idag kan Svenska kyrkan ge homosexuella par välsignelse. Bör kyrkan gå vidare och erbjuda könsneutral vigsel, d v s vigsel enligt Svenska kyrkans ordning?
Om Svenska kyrkan ska behålla sin vigselrätt, och i så fall även viga par av samma kön, beslutas av kyrkomötet hösten 2009. Sveriges Riksdag beslutar

Inga kommentarer: