söndag, juli 26, 2009

Upp till kamp!
Ännu har vi inte förverkligat den franska revolutionens ideal om
"Frihet, jämlikhet och broderskap".
Det är 1789 + 0!

Vem i hela världen kan man lita på?

Ingenting förändras av sig själv!

Hot eller möjlighet? Kunskap ger kraft att ifrågasätta.

Makten är central i politiken. Men makt får aldrig bli det enda målet. Politik och politiska partier, utan ideologisk grund saknar existensberättigande.

En filosof utan ideologi är oftast en politiker.

STÄRK DEN IDEOLOGISKA KAMPEN OCH KAMPEN OM INFORMATIONEN.

Vi behöver bidra till en starkare motmakt mot internationella massmediamonopol och
kommersiella massmedias falska världsbild

För att kunna förändra världen måste vi förstå hur den fungerar och göra den förståelig för andra. Det är vår uppgift att tydliggöra vad som sker. Informera om vilka som har makten, hur de använder den, vilka konsekvenserna blir, betydelsen av makt över kapitalet, makt över produktionsmedlen, makt över massmedia. Nationellt och internationellt.

Vi måste återta initiativet i diskussionen om mänskliga rättigheter och demokrati. Det är världen som vi försvarar, världen som inte går att förena med kapitalistisk utsugning och begränsad valdagsdemokrati. Vi måste engagera oss i den sociala rörelsens utveckling av deltagardemokrati och hävdandet av de mänskliga rättigheternas odelbarhet,inbördes beroende och universella giltighet.

Ekonomisk och social utveckling är en förutsättning för att medborgerliga och politiska rättigheter ska kunna förverkligas också för folkflertalet, inte bara för en bemedlad elit. Jämlika rättigheter måste kombineras med jämlika möjligheter.

Att fördela resurserna och utrota fattigdomen är därför en ofrånkomlig del av kampen för de mänskliga rättigheterna liksom att främja en demokratisk och jämlik världsordning.

På samma sätt utgör en folklig delaktighet, jämnlikhet och social rättvisa samt frånvaron av diskriminering väsentliga grundvalar för demokrati. Kvinnornas frigörelse är en förutsättning för ekonomisk och social utveckling.

Kampen mot terrorism kan inte under några omständigheter berättiga inskränkningar i eller kränkningar av de mänskliga rättigheter eller folkets rätt till befrielsekamp mot ockupation och förtryck. Jag fördömer staters och bolags bruk av militärt, paramilitärt och polisärt våld mot människors organiserade kamp för bättre levnadsvillkor. Mot det våldet har folket rätt till väpnat försvar och internationell solidaritet.

För att bli framgångsrik måste kampen mot terrorismen föras genom ökad respekt för de
mänskliga rättigheterna, innefattande såväl medborgerliga fri -och rättigheter som de
ekonomiska och sociala rättigheterna och rätten till utveckling och nationellt självbestämmande. .Jag fördömer terroriststämplingen av nationella och sociala befrielserörelser.

Den nationella självbestämmanderätten är en grundval för demokratin, men
demokratin måste också försvaras, återerövras och utvecklas i ett internationellt
sammanhang och i förhållandet mellan världens länder.

Inga kommentarer: