lördag, maj 23, 2009

EU-val 2009 | Vänsterpartiet

EU-kampanjens budskap och frågor.
Vårt huvudbudskap i valrörelsen är enkelt: vi är Sveriges mest EU-kritiska parti. Vi ska vara det självklara valet för den som är negativ eller starkt kritisk till EU, som är en odemokratisk struktur och hotar den svenska modellen. Vänsterpartiet ska vara motsatsen till detta, i ord och handling. Vår valkampanj ska både till form och innehåll spegla folkets kamp mot eliten.

EU-kritiken utgör själva stommen och huvudbudskapet i vår kampanj. Men i debatter, tal och texter kommer vi också att fylla på med ytterligare politik. De frågor som då ska lyftas fram är i första hand de som tas upp i valplattformen. Tre som kommer att vara särskilt viktiga är: - hotet mot kollektivavtalen - gubbväldet i EU - EU:s klimatpolitik måste bli rättvis

Övriga delar av valplattformen är givetvis också användbara. Här nedan följer ett antal av våra frågor formulerade som lätta oneliners som enkelt kan användas i debatter och liknande: *Försvara demokratin!
Så länge Sverige är med i EU gör vi vad vi kan för att påverka. Vi röstar emot förslag som ökar EU:s makt, men där makten redan är överförd tar vi ställning utifrån vår socialistiska, feministiska och ekologiska grundsyn.
*Bekämpa rasismen!
Vänsterpartiet kommer att tillsammans med den europeiska vänstern och andra politiska krafter, som värnar om demokratiska ideal och respekten för alla människors lika värde, bekämpa rasismens och intoleransens spridning i Europa.
*Bekämpa kontrollsamhället!
Vi står upp för medborgerliga fri- och rättigheter. På samma sätt som vi i riksdagen arbetar emot FRA-lagen arbetar vi emot att EU ska få utökade möjligheter att kontrollera människor med och utan medborgarskap som befinner sig inom EU:s gränser.
*Stärk de fackliga rättigheterna!
Vänsterpartiet kämpar för fackliga rättigheter och för den svenska kollektivavtalsmodellen som utmanas av EU-systemet med dess fördragsfästa högerpolitik. Vi vill samarbeta med vänsterkrafter och fackföreningar i hela Europa för att bekämpa social dumpning och stärka löntagarnas rättigheter.
*Arbeta för jämställdhet mot gubbväldet!
Vi arbetar för jämställdhet och mot diskriminering och förtryck. I samarbete med progressiva och feministiska krafter runtom Europa vill vi forma en politik som stärker jämställdheten.
*Bygg ut välfärden!
EU ska inte lägga sig i medlemsländernas välfärdspolitik. Förslag som hotar finansieringen av sjukvården måste dras tillbaka liksom idén om att det ska handlas med välfärdstjänster på samma sätt som det handlas med varor.
*Rädda klimatet!
Vänsterpartiet prioriterar klimatfrågan både nationellt och internationellt. Vi kommer att verka för överenskommelser och samverkan kring miljö- och klimatfrågor inom EU.
*Avskaffa jordbrukspolitiken!
EU:s jordbrukspolitik är dyr och byråkratisk. Vinnare är EU:s storbönder, förlorare är småbönder i tredje världen. Vi vill att jordbrukspolitiken ska styras nationellt och att
ekologisk produktion ska gynnas.
*Förändra regionalpolitiken!
Det allra mesta av budgeten för regionalpolitik ska föras tillbaka till nationell nivå. Hundratals miljarder kronor tar omvägen över Bryssel. Medlemsländerna betalar, men EU-byråkratin beslutar om hur pengarna används. Bedrägerierna är omfattande.
*Riv Fästning Europa!
Fästning Europa får allt högre murar. Vi arbetar aktivt för att humanisera EU:s asyl- och flyktingpolitik så att varje människa inom EU tillerkänns sina mänskliga rättigheter oavsett ursprung eller medborgerlig status.
*Bekämpa reaktionära krafter!
Vi tar strid mot fundamentalistiska lobbygrupper som försöker inskränka kvinnors rätt till abort och HBT-personers rättigheter.
*Bekämpa internationell brottslighet!
Vi vill ha ett utökat internationellt samarbete för att bekämpa grov brottslighet som människohandel, narkotikasmuggling och gränsöverskridande ekonomisk brottslighet. Arbetet bör ledas av Interpol i samverkan med de nationella polismyndigheterna.
*Stoppa EU:s militarisering!
Vänsterpartiet bekämpar EU:s militarisering och Sverige ska inte medverka i en anpassning till Nato. Om svensk trupp ska delta i internationella insatser ska dessa vara beslutade och ledas av FN.
*Upprätta en social alkoholpolitik!
Vi verkar för att möjligheterna att bedriva en restriktiv alkoholpolitik återupprättas. Denna ska bestämmas nationellt och bedrivas utifrån sociala grunder.

Vilket är Vänsterpartiets alternativ?
Vänsterpartiet ser samarbete mellan människor och stater över hela världen som en förutsättning för demokratisk utveckling och för att kunna bygga en framtid som präglas av fred, jämlikhet, solidaritet och hållbar användning av våra begränsade resurser. EU lever inte upp till de krav på folklig förankring, demokratisk styrning och öppenhet som måste genomsyra internationellt samarbete.

Vårt alternativ tar avstamp i kravet på en ny ekonomisk världsordning som motverkar utplundring av tredje världen, krig och stormaktspolitik. Internationell facklig kamp är en förutsättning för att skapa en progressiv ekonomisk utveckling som motvikt till de kapitalistiska stormakterna och de transnationella företagens makt. EU:s fördragsfästa kapitalism står i direkt motsättning till de solidariska lösningar på globala problem som är nödvändiga.

I Vänsterpartiets vision ska samarbetet vara öppet för alla Europas länder som uppfyller krav på demokrati och mänskliga rättigheter, och inte diskriminera länder och människor utanför Europa. Det finns inget fördrag som slår fast den politiska inriktningen. Samarbetet ska vara flexibelt och länderna avgör själva på vilka områden som de vill delta. Det finns ingen plats för en byråkrati med monopol på att lägga lagförslag eller en domstol som står över demokratin.

Länderna själva tar initiativ till beslut och under demokratisk kontroll ser till att de förverkligas. EU-parlamentet kan ersättas med en församling av ledamöter från de nationella parlamenten. Denna bör endast behandla gränsöverskridande frågor som miljö, sexslavhandel och skydd för löntagare. Vänsterpartiet vill stärka Europarådets roll i det europeiska samarbetet för utveckling av demokratin och försvar av de mänskliga rättigheterna.

Det finns inget folkligt stöd för att bygga en europeisk superstat. Därför behövs det både EUkritiska röster och människor med visioner om ett annat, mer demokratiskt samarbete i Europa.

EU-val 2009 | Vänsterpartiet

Inga kommentarer: