måndag, december 22, 2008

Interpellation om allvarliga brister i Österåkers skolverksamhet.

INTERPELLATION

Allvarliga brister i skolverksamheten

Skolverkets inspektörer har besökt samtliga grundskolor, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen i Österåkers kommun och rapporten som presenterades tisdagen 21 september uppdagar ett flertal allvarliga brister i kommunens utbildningsverksamhet.
Brister i stöd till elever i Österåker!
Elever i behov av särskilt stöd får inte den hjälp de har rätt till och många grundskolor förmår inte att ge sina elever tillräcklig arbetsro..

Bland annat tycker Skolinspektionen att kommunen är dålig på att ge elever som har särskilda behov det stöd i undervisningen som de behöver. Kommunen brister också i besluten om vilka som har rätt till sådant stöd.

Många grundskolor i kommunen har inte heller lyckats skapa den arbetsro som eleverna i skolorna behöver, enligt rapporten. Det finns också många skolor som inte arbetar tillräckligt målinriktat med värdegrundsfrågor och för att förhindra kränkande behandling.
Österåker erbjuder inte heller alla plats i skolbarnomsorgen som skollagen kräver. Fritidshemmen lyckas heller inte alla gånger ge barnen en meningsfull fritid.

Enligt Skolinspektionen är andelen fritidspersonal med pedagogisk högskoleutbildning lägre i Österåker än i resten av landet.

Kvalitetsarbetet i kommunen är otillräckligt
Inspektionen visar att det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen behöver förstärkas. Kommunens ledning måste tydligare utvärdera, styra och leda i riktning mot de nationella målen, kontinuerligt följa upp verksamheten och stödja rektorerna i deras arbeta mot att utveckla skolorna mot bättre måluppfyllelse.
Skolinspektionen tycker också att kommunledningen måste bli bättre på att stödja rektorerna i arbetet med att utveckla kommunens skolor.

Mot denna bakgrund vill jag fråga Utbildningsnämndens ordförande:
- Anser utbildningsnämndens ordförande att rapporten överensstämmer med den borgerliga majoritetens bild av skolverksamheten i kommunen?
- Vad är utbildningsnämndens ordförandens kommentar till skolinspektionens rapport?
- Anser utbildningsnämndens ordförande att rapporten ger ett gott betyg till den borgerliga majoritetens skolpolitik?
- Vilka åtgärder planerar den borgerliga majoriteten vidta för att komma till rätta med bristerna?

Francisco Contreras Vänsterpartiet i Österåker.

Inga kommentarer: