måndag, december 08, 2008

Var detta även V-kongressens beslut i Norrköping i år?

Jobbkrisen fick oss att gå ihop om regeringssamarbete

Jobbkrisen bidrar till att vi tre partier enats. Jobbkrisen kräver samling och åtgärder. Vi är nu redo att på nytt ta ansvar för Sverige. Vi erbjuder en rödgrön koalitionsregering efter valet 2010. Vårt mål är full sysselsättning, ökad rättvisa och bättre miljö. Det skriver Peter Eriksson, Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly.

Om författarna

Peter Eriksson och Maria Wetterstrand är språkrör för miljöpartiet. Mona Sahlin är partiledare för socialdemokraterna och Lars Ohly för vänsterpartiet.


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer tillsammans att utmana den moderatstyrda regeringen och dess politik i valrörelsen 2010. Grunden för vårt samarbete är sunda statsfinanser med gällande budgetregler som utgångspunkt. För oss handlar ekonomiskt ansvarstagande om mer än så. Att ta ansvar för landets ekonomi handlar också om att använda de gemensamma resurserna - inte låta dem ligga kvar i ladorna - när de behövs som bäst. Det är svenska folkets resurser. De ska användas, inte bara till att rädda banker, utan till att skapa jobb och framtidstro i vårt land.


Svenska folket tog Sverige ur 1990-talskrisen. Det krävdes stora uppoffringar. Alla hjälpte till - löntagare, pensionärer, studenter, arbetslösa och sjuka. Och det lyckades. Landets ekonomi räddades och vi gjorde det möjligt att bygga upp överskott igen, att spara i ladorna så att vi hade en trygghet för framtiden. Våra tre partier har under många års samarbete noggrant värnat de starka offentliga finanserna - just för att ha marginaler för framtida kriser.

Idag är kristiderna allt annat än framtida. Jobbkrisen är här och nu. Allt fler familjer och företag påverkas. Nya varsel kommer varje dag. Och det är bara början. Oron är stor både i större företag och bland underleverantörer i mindre företag. Nu ser vi också uppsägningarna komma i välfärdssektorn. Runt 5 000 har redan varslats från jobb i vård, skola och omsorg. Nyhetssändningarna är dramatiska och illavarslande. Jobben blir färre, socialbidragen fler och utanförskapet växer.


Jobbkrisen bidrar till att vi tre partier enats. Jobbkrisen kräver samling och åtgärder. Vi är nu redo att på nytt ta ansvar för Sverige. Vi har mött väldigt många som nu känner av arbetslösheten hemma hos sig, vid köksbordet och i den egna plånboken. Vad händer i vardagen när både mamma och pappa varslats, eller en redan har fått gå? Vad gör en verkstadsarbetare eller sjuksköterska när inkomsten i ett slag halveras och hon eller han ska leva på en låg a-kassa? Den första och största dramatiken rör nästan alltid huset, radhuset eller lägenheten - amorteringarna och räntorna, eller hyran som ska betalas. Mycket kan man sälja, kanske till och med bilen. Men bo, det måste alla.


Det kan vara illa nog att ekonomin inte längre tillåter det vanliga. I många hem pågår diskussionerna. Vi tycker att svenska familjer har rätt till ett bättre svar från politiskt håll. Sverige har inte råd med att människor tappar framtidstro och möjligheten att fortsätta utvecklas. Vi har inte råd med familjer som går på knä och människor som tvingas ägna all kraft åt att sälja vad de äger och har. Det är bättre om kraften användes för att vidmakthålla och utveckla kompetens och färdigheter - i en vidareutbildning, ny specialistkompetens, eller hjälp in i nästa karriärsteg.


Sverige behöver den kompetens som finns hos de varslade - både inom industrin, tjänstesektorn och välfärdssektorn. Det kommer en uppgång i konjunkturen igen - och då vill vi att många ska stå redo för nya utmaningar. Annars hålls nästa uppgång tillbaka för att människor inte har rätt kompetens för de nya jobben.


Vi har alla tre partier lagt stimulanspaket för runt 15 miljarder kronor för 2009, långt innan en motvillig regering efter flera missbedömningar tvingades presentera sina långt ifrån tillräckliga åtgärder. Regeringen har heller inte presenterat några kraftfulla aktiva insatser för att möta ungdomsarbetslösheten. Risken är att denna passivitet sår ett frö till en förlorad generation. Sverige har inte råd med en sådan förlust. I en ny överenkommelse lägger vi därför nya skarpa förslag med 3 000 traineeprogram för unga som kan jobba i välfärden och med ytterligare 3 500 årsplatser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för ungdomar under 25 år. Vi är därtill överens om att kraftigt bygga ut både komvux, kvalificerad yrkesutbildning (KY) och högskola. Ungdomar ska både ha möjlighet att komplettera sin gymnasieutbildning - eller läsa in gymnasiet om de inte tidigare har gjort det. Dessutom investerar vi i praktik och karriärrådgivning som förbättrar kontakterna mellan utbildning och yrkesliv.


Regeringen har dragit ner på allt vad utbildning heter och dessutom gjort det svårare ekonomiskt att ta sig igenom perioder av arbetslöshet. De har attackerat den fackföreningsrörelse som är så viktig för att omställningen på svensk arbetsmarknad ska fungera väl - och för att arbetsplatserna ska vara trygga och säkra. Det är en djupt felaktig politik i en tid då de nya jobben kräver ständig utveckling, stor flexibilitet och hög kompetens. Det är att slösa bort en av Sveriges viktigaste konkurrensfaktorer - vår välutbildade och förändringsbenägna befolkning. Och det är ett av skälen till att vi tycker att den moderatstyrda regeringen brister i ansvar för landet.


De sämre tiderna ska användas smart - till att bygga Sverige starkare inför att utvecklingen vänder. Vi vill att resurserna investeras i insatser som underlättar för dem av oss vars hela vardag präglas av jobbkris, oro och frågor för framtiden - i storstad och på landsbygden. De ska investeras i ekonomiska stimulanser till utsatta hushåll så att de kan fortsätta bo och leva - men framför allt i möjligheter för svenska löntagare att upprätthålla och utveckla sin kompetens. De ska investeras i utbildning och forskning, i klimatinvesteringar och infrastruktur, i byggande av hyresrätter, i energieffektivisering och social upprustning av miljonprogrammen, i kollektivtrafiksatsningar, i fler jobb och bättre kvalitet i välfärden - och många andra åtgärder.


Det är farligt om känslan sprids att det inte skulle gå att göra något åt jobbkrisen. Det är inte slumpen, och inte finanskrisen, som tagit bort 70 procent av alla utbildningsmöjligheter för nya jobb, eller som stoppat klimatinvesteringar och trängt ut en halv miljon människor ur arbetslöshetsförsäkringen. Det är medveten politik beslutad av den moderatstyrda regeringen. Nu försvagar det Sverige.


Det är i kristider regeringsdugligheten sätts på prov. Den borgerliga regeringspolitiken börjar bli en alltmer dyrköpt erfarenhet för svenska folket. Efter drygt två år med en moderatstyrd regering är det uppenbart: ökade orättvisor löser inte Sveriges problem.


Vardag och politik fram till valdagen 2010 och under åren därefter kommer att överskuggas av jobbkrisen, men också av klimatkrisen och den kris i välfärden som regeringen medvetet skapat med sönderslagna trygghetssystem, växande klyftor och kvalitetsras i vården, skolan och omsorgen. Vi är övertygade om att kriser och utmaningar kan vändas i möjligheter och stark utveckling. Men det kräver samling och handlingskraft. Det kräver en vilja att med politiska medel försöka vända utvecklingen. En sådan regering har inte Sverige idag.


Vi erbjuder en rödgrön koalitionsregering efter valet 2010. Vårt mål är full sysselsättning, ökad rättvisa och bättre miljö. För att fördjupa och utveckla vår gemensamma politik tillsätter vi nu fem arbetsgrupper som med start vid årsskiftet kommer att arbeta fram till våren 2010. Följande områden kommer att omfattas: jobb och ekonomi i hela landet; klimat och miljö; välfärd och rättvisa; storstadens utmaningar; en anständig och hållbar värld.


Våra arbetsgrupper kommer att ha med ett par perspektiv som den moderatstyrda regeringen helt tycks sakna: barn- och jämställdhetsperspektivet. För oss är det självklart att sätta barnen främst, och lika självklar är viljan att bryta kvinnors underordning i samhället. Vi är också internationalister med en önskan att Sveriges röst i världen ska vara stark - för global solidaritet och gemensamt ansvarstagande.


Våra partier kommer att ta fram egna valmanifest till valrörelsen 2010, men vi kommer också att utarbeta en tydlig gemensam regeringsplattform. Väljarna ska få tydliga och långsiktiga besked inom viktiga politiska områden, som till exempel skattepolitiken. En gemensam vårbudget kommer att presenteras 2010. Naturligtvis kommer vi att fortsätta ta gemensamma initiativ i riksdagen. Vi vet, efter mängder av gemensamma förslag och inte minst 15 budgetar framtagna i samarbete mellan våra tre partier, att vårt samarbete är en styrka för Sverige.


Nu utvecklar vi politiken för framtiden i vårt rödgröna samarbete. Gemensamt tar vi upp kampen mot regeringen Reinfeldt och dess misslyckade och orättvisa politik. Målet är en rödgrön regering efter valet 2010. Vi tar tillvara människors kraft, och därmed på Sveriges möjligheter för framtiden.


Mona Sahlin (s), Peter Eriksson (mp), Maria Wetterstrand (mp), Lars Ohly (v)

Inga kommentarer: