torsdag, februari 01, 2007

Österåkers kommun

K U N G Ö R E L S E

Organ KOMMUNFULLMÄKTIGE (nr 1/2007)
Plats BERGA TEATER - KULTURKNUTEN
Tid MÅNDAGEN DEN 5 FEBRUARI 2007, KLOCKAN 18.30
(Förtäring finns att få från klockan 18.00
)

Åkersberga den 23 januari 2007
Lars Österlind Markus Sandblom
Ordförande Kommunsekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

1 Sammanträdets behörighet, upprop och val av två justerare
2 Nytillkomna motioner, interpellationer, enkla frågor
3 Svar på motion av Inga-Britt Svärd (s) och Kristina Embäck (s)
- Öppna ett allaktivitetshus i Österåker
4 Svar på motion av Lars Andersson (mp) Återupprättande av flyktingmottagning
5Svar på motion av Ann-Christine Furustrand (s) och Jermu Larsson Suikkari (s)
- Fler och justa krogar i Österåker med egen kvalitetsmärkning
6Svar på motion av Ann-Christine Furustrand (s)
- Fler jobb och företag till Österåker
7 Svar på motion av Ann-Christine Furustrand (s)
- FN:s Kvinnokonvention - ett verktyg i jämställdhetsarbetet
8 Interimistiska reglementen för Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen
9 Socialnämndens rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader ett ärende (avser man)
10 Val av revisor, revisorssuppleant och auktoriserad revisor till Syskonen August och Viktoria Johanssons donationsfond
11 Bordlagt val av två nämndemän i Attunda tingsrätt för mandatperioden från och med 1 april 2007 - 31 december 2010
12 Bordlagt val av ersättare för överförmyndaren för mandatperioden 2007 t.o.m. 2010
13 Bordlagt val av en ersättare i Förskolenämnd för mandatperioden 2007-01-01 tills vidare, dock längst t o m 2010-12-31
14 Bordlagt val av styrelseledamöter samt lekmannarevisor i de kommunala bolagen Åkers Kanal AB, Armada AB, Österåkers Stadsnät AB, Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB, nominering av revisor och revisorssuppleant samt val av kommunens ombud vid bolagsstämmor
15 Bordlagd nominering av en ledamot tillika ordförande och en suppleant till styrelsen för Brännbacken Återvinning AB
16 Bordlagt val av sex gode män enligt fastighetsbildningslagen
(2 för jordbruks- och skogsbruksfrågor, 4 för tätortsförhållanden) för perioden 2007-2010
17 Bordlagt val av en ersättare i Länsstyrelsens Skärgårdsråd, mandatperiod 2007-2010
18 Bordlagt val av revisor och revisorsersättare i stiftelserna Alma Karlssons donationsfond, Ester och Nils Nilssons donationsfond, Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever, Österåkers skolors samfond, Österåkers kommuns sociala samfond samt Östra Ryds magasinfond för perioden 2007 - 2010
19 Bordlagt val av en ersättare i Stiftelsen Wira Bruk, mandatperiod 2007-2010
20 Befrielse av Inga-Britt Svärd (s), ersättare i kommunfullmäktige
samt begäran om ny sammanräkning, efter ersättare i kommunfullmäktige
21 Befrielse av Margareta Lindqvist, nämndeman vid Södra Roslags tingsrätt, samt val av efterträdare

Radio Österåker sänder kommunfullmäktiges sammanträde på
FM 103,7 MHz
Handlingar kan erhållas på kommunkansliet, kontakta Monica Dely,
telefon 08/ 540 810 79

Inga kommentarer: