söndag, mars 14, 2010

Om folkvaldas sidouppdrag

MOTION TILL ÖSTERÅKERS KOMMUNFULLMÄKTIGE

Angående de förtroendevaldas sidouppdrag

Förra veckan kunde man läsa i tidningen Skolvärlden om vår kommunstyrelseordförandens sidoinkomster och tidskrävande uppdrag utöver de med ordförandeskapet i Österåkers kommunstyrelse förknippade, samt privata ägarintressen tillsammans med maken, ordföranden i Österåkers Byggnadsnämnd och dennes sidouppdrag och ägarintressen inom byggsektorn.

För ungefär 30 år sedan beslutades att Österåkers kommuns alla chefstjänstemän och därmed jämställda årligen skulle redovisa sina sidouppdrag; något som föranleddes framförallt av att en del tjänstemän knutna till stadsarkitektkontoret åtog sig konsultuppdrag inom och utom kommunen mot ersättning.

Således hemställes att fullmäktige fattar beslut om att en sådan årlig redovisning skall ske till fullmäktige.

Historik: Tung M-politiker anklagas för maktmissbruk.

Ingela Gardner Sundström, en av moderaternas tyngsta kommunpolitiker, anklagas för att utnyttja sin position för att gynna sin egen friskola.
Under de senaste åren har hennes privata friskoleverksamhet förutom lön och styrelsearvode gett henne och hennes make ungefär en halv miljon kronor i aktieutdelning. – Det är upprörande att de skattemedel som kommunens medborgare avsätter till skolan används till privata aktieutdelningar.

Pengarna ska användas till barnens utbildning, inget annat, säger Ann Christine Furustrand (S) i Österåkers kommunstyrelse.
Vid sidan om uppdragen som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Österåker är Ingela Gardner Sundström även ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) förhandlingsdelegation.
Det innebär att hon har en mycket central position i årets avtalsrörelse och stort inflytande över hundratusentals kommunanställdas löner.
Hur mycket hon har i arvode från SKL vägrar dock organisationen uppge.
Vid sidan om uppdragen i kommunsektorn sitter Ingela Gardner Sundström i statliga
tredje AP-fondens styrelse som förvaltar svenska folket pensionspengar.
Den tidigare fackliga ombudsmannen (TCO) är dessutom företagare och driver Rydbo friskola, vars verksamhet finansieras av Österåkers kommun via skolpengen.

Sparkrav enbart på kommunala skolor

För att rädda kommunens dåliga ekonomi har hon under de senaste åren tvingat de
kommunala skolorna till besparingar på ett par procent, medan friskolorna – bland
annat hennes egen – har hållits skadelösa. – Det är upprörande. Självklart borde alla skolor, oavsett driftform, behandlas lika och
ges samma möjligheter, säger Ann Christine Furustrand (S) i Österåkers kommunstyrelse.
– När vi från oppositionen frågat varför hon sparar på de kommunala skolorna men inte
på de privata, har vi fått svaret att det är rimligt eftersom de privata skolornas ägare har
ett avkastningskrav på skolorna på ungefär tio procent per år.
Under de senaste åren har Ingela Gardner Sundström och hennes make Jan Olov
Sundström – ordförande i Österåkers byggnadsnämnd – tagit ut ungefär en halv miljon
kronor ur friskoleverksamheten, förutom lön och styrelsearvode.
Till Dagens Nyheter säger Ingela Gardner Sundström: –Jag har aldrig tagit ut vinst från skolan. Skolan ligger i samma förvaltningsbolag som min mans konsultverksamhet och den
har vi tagit ut vinst från. Det var dumt att ha samma bolag för olika verksamheter. Jag ångrar att vi använde den konstruktionen.

Konkurrerande skola stoppad

Paret anklagas dessutom för att ha stoppat en konkurrerande friskola att etableras i deras egen skolas upptagningsområde. – Kommunen toppstyrs och det finns uppenbara jävsförhållanden i ledningen, säger
Pia Auvinen som försökt starta en friskola i närheten av Ingela Gardner Sundströms.
Ann Christine Furustrand (S): – Ingela Gardner Sundström är Österåker kommuns främsta företrädare. Det gör det extra viktigt för henne att hålla isär rollerna.
Dessutom konkurrerar hon genom sin friskola med kommunens egen verksamhet som hon är chef för. Det blir inte mindre problematiskt av att det är kommunen som finansierar hennes privata verksamhet. Jag tycker att detta är mycket märkligt och upprörande
att man kan göra så här.
Rydbo friskola har flera gånger kritiserats av Skolverket och Skolinspektionen för brister
i skolans kvalitetsredovisning, lika behandlingsplan och för att skolan inte tidigare gjort någon systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas kunskaps resultat enligt de krav som lagen ställer.
Däremot har det inte, enligt Skolinspektionen, framförts någon allvarligare kritik mot själva undervisningen.

MAKARNA SUNDSTRÖMS UPPDRAG
Ingela Gardner Sundström: • Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Österåker.
• Ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) förhandlingsdelegation.
• Sitter i tredje AP-fondens styrelse.
Styrelseordförande Rydbo friskola i Österåker.
• Vd för Östra Ryd Förvaltnings AB, som svarar för friskolans lokaler.
Jan Olov Sundström: • Ordförande i byggnadsnämnden i Österåkers kommun.
• Vd för Rydbo friskola.
• Styrelseordförande för Östra Ryd Förvaltnings AB, som svarar för friskolans lokaler.
• Styrelseledamot i (och tidigare vd för) Bofrämjandet, en lobbyingorganisation för byggindustrin
Jan Olov Sundström har också en rad politiska uppdrag inom Stockholms läns landsting:
• Landstingsfullmäktige: Ledamot
• Landstingsstyrelsens Produktionsutskott:1:e v ordf
• Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete: Ledamot
• Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg: Ledamot
• Beslutsgruppen för Interreg IIIA-Skärgården: Ledamot
• Landstingsstyrelsens Strategiska utskott: Ersättare
• Landstingshuset i Stockholm AB: Suppleant
• Landstingsstyrelsen: Ersättare

Plockat ut halv miljon ur egen friskola

Rydbo friskola går bra. Under de tre senaste åren har ägarna Ingela Gardner Sundström och Jan Olov Sundström plockat ut 496 000 kronor ur verksamheten i form av aktieutdelningar. När Rydbo friskola startade läsåret 2000/2001 var det den första friskolan i Österåkers kommun. Skolan, som har en Montessoriinriktning från förskolan till årskurs fem, hade då 19 elever. I dag har den ungefär 70. I takt med att elevantalet har ökat har skolans ekonomi förbättrats, visar den granskning av skolan och de två huvudägarna, Ingela Gardner Sundström och Jan Olov Sundström, som Skolvärlden har gjort. Grunden i friskolans finanser är den skolpeng som Österåkers kommun betalar för varje elev i skolan. I fjol var den på drygt 40 000 kronor per elev och år. För de elever som också hade fritidsplats fick skolan ytterligare 23 370 kronor. Enligt ledande tjänstemän i Österåker kommun har Ingela Gardner Sundströms och andra friskolor i kommunen betydligt bättre ekonomiska villkor än de kommunala skolorna, trots att samtliga finansieras med skattemedel.
Ingela Gardner Sundströms skola drivs av företaget Rydbo Friskola AB, som i sin tur ägs av makarna Sundström och ytterligare en person. De första åren var Ingela Gardner Sundström både vd och rektor för skolan.
I dag är hon styrelseordförande och maken vd, medan skolan har en anställd rektor.
I fjol plockade vd och styrelseordförande, enligt årsredovisningen, ut ett arvode på 60 000 kronor. Rydbo Friskola AB omsatte 2008-2009 9,3 miljoner kronor och gjorde en vinst på drygt 10 000 kronor. Ett normalt resultat för bolaget de senaste åren.

Egna bolaget hyr ut skollokalen

Betydligt bättre går det för Östra Ryds Förvaltnings AB som svarar för skolans lokaler. Även det bolaget ägs av paret Sundström.
Ingela Gardner Sundström är VD medan maken Jan Olov Sundström är styrelseordförande, vid sidan om uppdraget som ordförande
i Österåker Byggnadsnämnd. Bolaget äger skolans lokaler som sedan hyrs ut till Rydbo Friskola AB. Ifjol gjorde bolaget en vinst på 291 000 kronor. Under de tre senaste åren har makarna Sundström tillsammans tagit ut 482 000 kronor i aktieutdelning ur Östra Ryds Förvaltnings AB och 14 000 kronor i Rydbo Friskola AB. Sedan starten har Rydbo friskola AB betalat ut 690 000 kronor i arvode till vd och styrelse. Under samma period har makarnas privatekonomi förbättrats väsentligt. År 2000 hade Ingela Gardner Sundström en taxerad förvärvsinkomst på 160 800 kronor. 2009 hade den stigit till 1 047 000 kronor. En ökning på över 600 procent. Jan Olov Sundströms inkomst har varit mer jämn, men på en högre nivå. Av de tio
senaste åren har han deklarerat en förvärvsinkomst på minst en miljon kronor under sju år. Toppåret var 2006 då han hade en inkomst på 2 786 800.
Året efter, 2007, hade paret en gemensam kattepliktig förmögenhet på 3 593 061 kronor. Kritik efter inspektioner Under de senaste åren har Ingela
Gardner Sundströms friskola vid flera tillfällen kritiserats av Skolverket och Skolinspektionen. Enligt skolmyndigheterna har skolan inte uppfyllt de krav som krävs för godkännande och rätt till bidrag. När Rydbo friskola startade sin verksamhet i augusti 2000 var Ingela Gardner Sundström
både huvudman, ägare och rektor för skolan. I dag är hon inte längre rektor för skolan, däremot delägare och ordförande i
skolans styrelse. Första gången Rydboskolan inspekterades av Skolverket var i oktober 2004. Verkets inspektörer besökte skolan, tittade på lokalerna och pratade med bland annat personalen och ägaren. Inte godkänd Efter några månader, den 3 februari 2005, var verket klar med sin rapport och konstaterade då att skolan inte upprättat någon kvalitetsredovisning och därför inte uppfyllde kraven för ett godkännande.
Ett par år senare var det dags för ny myndighetskritik mot skolan. Efter tillsyn konstaterade Skolinspektionen den 22 december 2008 att Rydbo Friskola återigen inte uppfyllde skollagens krav för godkännande och rätt till bidrag. Det inspektionen slog ned på var framför allt brister i skolans kvalitetsredovisning, likabehandlingsplan och att skolan inte gjorde någon systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat
enligt skollagens krav. Bättrat sig I höstas förklarade skolan i en skrivelse till Skolinspektionen att den nu hade bättrat sig: * Elevernas kunskapsutveckling och resultat i alla ämnen följs upp och utvärderas i individuella utvecklingsplaner. * Det finns numera en plan mot kränkande
behandling och diskriminering. * Kvalitetsredovisningen uppfyller huvudsakligen de krav som ställs. Den 16 december förra året träffade undervisningsråden Tommy Bucht och Bellita Torén vid Skolinspektionen den nuvarande rektorn för Rydbo friskola Barbro Lundberg.
På mötet diskuterade de bland annat skolans likabehandlingsplan, kvalitetsredovisning och individuella utvecklingsplaner.

Avhjälpt bristerna

Rektorn lovade att skolan kommer att fortsätta arbetet med att utveckla dokument i enlighet med vad hon och de både utbildningsråden
kommit överens om. Några veckor senare, den 21 januari i år, beslutade Skolinspektionen att Rydbo Friskola avhjälpt bristerna i verksamheten
och att den därmed uppfyller kraven för godkännande.

Konkurrerande friskola stoppades

Under flera år drömde Pia Auvinen om att starta en friskola. Drömmen krossades av Österåkers kommun. ? Kommunen toppstyrs och det
finns uppenbara jävsförhållanden i ledningen, säger Pia Auvinen. Allt var klappat och klart för Svinninge friskola. 160 föräldrar hade lämnat in en intresseanmälan och Skolverket hade godkänt skolan 2008. Det enda som saknades var en tomt i Österåkers kommun. Samma kommun där Ingela Gardner Sundström (M) är kommunalråd och även driver Rydbo friskola. ? Först hade vi klart med att hyra in oss i en privat kursgård. Men när den bytte ägare var det inte aktuellt längre. Vi tog då kontakt med kommunen för att komma över en
tomt att bygga skolan på. Tongångarna var väldigt positiva från flera av kommunens tjänstemän. Behovet av en skola i området var stort, säger Pia Auvinen. Både hon och hennes sambo Mikael Wahlqvist, som skulle driva skolan, var övertygade om att kommunen skulle hjälpa till med att ordna en tomt. Pia Auvinen och Mikael Wahlqvist kunde både tänka sig att arrendera och friköpa en tomt. Det viktiga var att skolan blev verklighet.
? Jag är lärare och Mikael arbetar som behandlare på en privatskola. Vi jobbar båda i Täby. Men vi bor i Svinninge med barn i skolåldern och såg att det fanns ett behov av en skola. Vi ville göra något bra för Svinninge. Ansökan om tomt avslogs I området fanns en kommunal tomt som var planerad för skolverksamhet. Genom sitt bolag Noveca AB skickade Pia Auvinen och Mikael Wahlqvist in en ansökan om att få upprätta ett optionsavtal med kommunen om att få köpa eller arrendera tomten. De frågade också kommunen om de, mot ersättning, skulle kunna ordna vatten och avlopp samt en vägförbindelse. Kommunen sa nej. Ingela Gardner Sundström deltog inte i kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut på grund av jäv. Men det betyder inte att hon inte lagt sig i beslutet och även kommande beslut om Svinninge friskola. Enligt Pia Auvinen var kommunalrådet Gardner Sundström rädd för konkurrens. I dag finns det ingen skola i Svinninge utan den närmaste friskolan är Ingela Gardners Sundströms Rydbo friskola, dryga halvmilen bort. Svinninge friskola skulle precis som Rydbo friskola ha elever från förskoleklasser till årskurs fem. ? Det framgår av kommunens interna mejltrafik att Ingela Gardner Sundström styrt en tjänsteman i handläggning av vårt ärende, enligt Pia Auvinen. Men inte bara Ingela Gardner Sundström har haft ett egenintresse att stoppa en blivande konkurrent. Maken Jan-Olov Sundström (M) är också delägare i Rydbo
friskola och det fastighetsbolag som äger skolbyggnaden. Han är också ordförande i Österåkers kommuns byggnadsnämnd. Gav till slut upp Efter att Noveca AB först fick ett nej har paret försöka hitta en ny tomt i Svinninge. Alternativ har funnits. ? Men hela tiden har kommunen av olika
anledningar sagt nej. Bland annat med argument som att detaljplanering av området pågår eller att det saknas kommunalt vatten och avlopp. Detta trots att Miljö- och hälsokontoret förklarat sig positiva till enskilda VA-lösningar. Nu har vi gett upp. Ove Barrén, fastighetssamordnare vid
Österåkers kommun säger dock att det inte fanns någon lämplig tomt. ? En av de tomter som paret förordade var inte lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom förväntade de sig att kommunen skulle hjälpa till med saker som det åligger den som startar en friskola att ordna på egen hand. Innan drömmen om en egen friskola krossades överklagade de kommunens handläggning av ärendet till länsrätten. ? Länsrätten avskrev ärendet. Vi hade kommit in för sent med vår överklagan, säger Pia Auvinen, som inte kommer att försöka starta en friskola på annat håll.
? Nej, hela idén byggde på att vi bor i Svinninge, är lärare och arbetar inom skolvärlden och såg ett behov. Nu fortsätter vi med våra jobb i Täby. Det är skrämmande att det kan gå till så häri en kommun.

Frågorna till Ingela Gardner Sundström

Skolvärlden har i flera dagar försökt få tag på Ingela Gardner Sundström, för att ge henne en chans att bemöta kritiken. Här nedan är frågorna vi velat ställa till henne: 1). Är du heltidsarvoderad som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Österåker? Om inte, på hur många procent?
2). Vad har du i lön/arvode som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande? 3). Vad har du i lön/arvode som ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation? 4). Tycker du att det är förenligt att samtidigt vara kommunstyrelsens ordförande och driva en friskola i samma kommun?
5). Enligt dina kritiker utnyttjar du din position i kommunen för att gynna din egen friskola. Kommentar? 6). För att rädda kommunens dåliga
ekonomi har du under de senaste åren, enligt dina kritiker, tvingat de kommunala skolorna till besparingar på ett par procent, medan friskolorna ? bland annat din egen har hållits skadelösa. Kommentar? 7). Enligt Ann Christine Furustrand (S) i Österåkers kommunstyrelse har du på frågor
om varför ni sparar på de kommunala skolorna men inte på de privata, svarat att det är rimligt eftersom de privata skolornas ägare har ett avkastningskrav på skolorna på ungefär tio procent per år. Är det korrekt? 8). Vilken är Östra Ryds Förvaltnings AB:s huvudskaliga verksamhet?
9). Hur mycket betalar Rydbo Friskola AB i hyra till Östra Ryds Förvaltnings AB? 10). Under de senaste åren har du och din make tagit ut ungefär en halv miljon kronor ur friskoleverksamheten (bolagen Rydbo Friskola AB och Östra Ryds Förvaltnings AB), förutom lön och styrelsearvode. Tycker du att det är rimligt att skattemedel används till privat aktieutdelning? 11). Enligt uppgift ska du indirekt ha stoppat en konkurrerande friskola ? Svinninge friskola - från att etableras i din skolas upptagningsområde. Är det så? 12). Rydbo friskola har kritiserats av Skolverket och Skolinspektionen för brister i skolans kvalitetsredovisning, likabehandlingsplan och för att skolan inte tidigare gjort någon systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat enligt de krav som lagen ställer. Kommentar?

Inga kommentarer: