lördag, mars 06, 2010

Debattinlägg om Österåker och dess medborgare.

Underlätta för oss äldre att bo kvar i vårt hem i kommunen så länge som möjligt.
Upprätta ett särskilt Äldrecentrum för att samordna alla äldrefrågor.
En Äldrevårdscentral (ÄVC) ska kunna erbjuda oss som är 65+ att lista sig där för all slags hälso- och sjukvård utöver akutvård som kräver
akutsjukhusets resurser. Den kan även vara remissinstans för multisjuka äldre som tar mycket tid och resurser i anspråk på en vanlig husläkarmottagning.
ÄVC kan även ha anknytning till äldreforskning. Även hemsjukvård och ansvaret för de medicinska insatserna i övriga omvårdnadsboenden kan ingå i ÄVC.
Ett effektivt och utvecklande samarbete med näringslivet behövs.
Stoppa moderaternas mångåriga cirkus kring Näringslivsbolaget. Kommunen måste arbeta seriöst med dessa frågor med kompetent personal och inte med politiskt tillsatta tjänstemän som nu och tidigare.
Utveckla yrkesutbildningen i kommunen. Österåkers kommuns arbetsmarknad domineras av offentliga arbetsplatser och småföretag. De företag som finns i kommunen är till stor del sådana som kräver arbetskraft med god praktisk yrkesutbildning. Ytterligare satsningar måste göras på praktiska yrkesutbildningar, gärna i form av moderna lärlingsutbildningar. I Österåker ska man kunna utbilda sig såväl för kommande högskolestudier som till skickliga hantverkare och yrkesarbetare..
Inför mindre barngrupper i förskolan. Särskilda insatser måste i allt större omfattning vidtas för barn i förskolan och skolan som uppvisar oro eller störningar av olika slag. Många barn klarar av att hitta sin plats i en stor grupp, men inte alla.
Jag anser att det som mest ska vara 5-6 barn per vuxen på en småbarnsavdelning. Tidigare hade man 3 vuxna på 12 barn i dagisgrupperna.
Kommunen och föreningslivet måste leva i symbios med varandra. Ideella föreningars engagemang, som ett komplement till kommunens uppgifter är nödvändigt för ett mänskligare samhälle och ska stödjas genom att resurser tillförs.
Verka för att föreningarna i Österåker får tillgång till lokaler utan hyreskostnad. Dagis- fritids- och skollokaler borde kunna användas på kvällar och helger av föreningar utan kostnad.
I Österåker ägs en större delen av vägnätet av privata vägföreningar. Allmänna nyttigheter, infrastruktur som t.ex. vägar, bör i första hand förvaltas av kommunen.
Undantag bör endast gälla för mindre vägar där genomfart inte förekommer. Funktionshindrade och äldre har på vissa platser svårigheter
att ta sig fram mellan olika platser i vår tätort. Övergångsställen och gångvägar ska anpassas och hinder i form av höga kanter och dylikt ska åtgärdas för en säkrare framkomlighet.

Inga kommentarer: