torsdag, januari 13, 2011

Arvoden och ersättningar till politiken under 2011.

I KF-pärmen som jag i egenskap av folkvald fått mottaga, kan jag bl.a. läsa om arvodes-och ersättningsregler. Redan 2002-12-16 finns en protokollsanteckning från FP och Tage Lundberg (M) av följande lydelse:"Folkpartiet anser det olyckligt att fullmäktige beslutar införa en typ av arvoden som inte kräver någon som helst motprestation. Framgent förutsätter vi att arvodesfrågor i allmänhet, höjningar av "eget" arvode i synnerhet behandlas korrekt, d.v.s. KF sätter inte sin egen lön." Från oss i Vänsterpartiet finns t.o.m. en reservation av följande lydelse:"Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet angående arvoden och ersättningar. Vi anser att kommunens ekonomi inte medger höjningar och anser därför att arvodena inte ska höjas samt att samtliga nämndordförande och gruppledare arvoderas på samma nivå."

Inga kommentarer: