måndag, november 24, 2008

"Höjt utgiftstak krävs för att rädda pensionerna"

Erik Åsbrink efterlyser undantagsregler: Förstärk AP-fondsystemet och lätta temporärt på budgetdisciplinen. I spåren av finanskris och lågkonjunktur kan 1,6 miljoner pensionärer drabbas av sänkt pension valåret 2010. Men det är möjligt att rädda pensionerna med extraordinära och tillfälliga åtgärder, skriver socialdemokraten och förre finansministern Erik Åsbrink. Han föreslår en temporär höjning av utgiftstaket i statsbudgeten genom att man inrättar en särskild post för krishantering. Dessutom förordar han en överföring av cirka 200 miljarder kronor från statsbudgeten till AP-fondsystemet som en engångspost som hindrar den så kallade bromsen i pensionsöverenskommelsen från att utlösas.

En teknokrat kan naturligtvis säga: Visst, så är systemet konstruerat. Detta är nödvändigt för att pensionssystemet ska förbli stabilt även på längre sikt. Men är det rimligt att alla pensionärer ska få försämrade inkomster år 2010 samtidigt som vår ekonomi befinner sig i en djup lågkonjunktur? Är de fem partierna bakom pensionsuppgörelsen beredda att gå till val på detta, med alla de möjligheter för övriga partier - i och utanför riksdagen - som inte är bundna av pensionsuppgörelsen att föreslå åtgärder som ter sig betydligt mera attraktiva för 1,6 miljoner pensionärer?

Större problem blir det med utgiftstaket. Det kan bli mycket svårt att hålla de offentliga utgifterna under taket. Förmodligen är det inte heller önskvärt. Det finanspolitiska ramverket fungerar väl i de flesta situationer, även med "normala" konjunktursvängningar. Men nu befinner vi oss i en exceptionell situation. Då krävs det extraordinära insatser.

Men det är inte nödvändigt att ens temporärt frångå reglerna i pensionssystemet. En åtgärd som skulle kunna övervägas vore att flytta över kanske 200 miljarder kronor från statsbudgeten till AP-fondsystemet. Detta skulle vara en engångsåtgärd som skulle innebära att den så kallade bromsen inte skulle utlösas år 2010 och pensionerna skulle kunna höjas ungefär i takt med inflationen.

Det vore likaså olyckligt om det finanspolitiska ramverket skulle brytas sönder på grund av att det blir nödvändigt att vidta finanspolitiska stimulansåtgärder. Här skulle man temporärt kunna tillåta extra utgifter ovanför utgiftstaket, till exempel genom att inrätta en särskild krisfacilitet.

"Höjt utgiftstak krävs för att rädda pensionerna"

Inga kommentarer: