lördag, juni 23, 2007

Rapport från onsdagens Kommunfullmäktige i Österåker

800 namnunderskrifter som protest mot Armadas ombildning från hyresrätt till bostadsrätt överlämnades till kommunalrådet Ingela Gardner-Sundström (m) före gårdagens KF-möte.

K U N G Ö R E L S E

Organ Kommunfullmäktige (nr 4/2007)

Plats Berga teater, Kulturknuten

Tid Onsdagen den 20 juni 2007, kl. 18.30 (observera datumet!)

Åkersberga den 8 juni 2007

Johan Boström Maj Åberg Palm

1:e vice ordförande Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA


1 Sammanträdets behörighet, upprop och val av två justerare


2 Fastställande av föredragningslistan


3 Allmänpolitisk debatt - (som kritiserades för att inte vara en "Allmänpolitisk debatt") utan endast en debatt om "Trygg i Österåker".

Fredrik Bratt, närpolischef i Åkersberga inlede med information om brottsutvecklingen i kommunen

Inriktningen är ungdomars brottslighet. På helgdagsaftnar i Åkersberga centrala delar. Uppmanade föräldrar att kolla max.hastigheten på sina barns mopeder. Om Lag & Rätt och att Våga vittna!. Mörkertal statistik. Bilinbrott ökar. Övrigt går ner ex. misshandel och villainbrott. Upplevd otrygghet bland ungdomar. Stora årskullar i övre tonåren. Cannabis är vanligt samt olaga hot via Internet och sms. Ingen organiserad brottslighet men lokalt förankrad dito.

Resp. partiföreträdare uttryckte bl.a. att på Österåkersanstalten kan många av internerna varken läsa eller skriva. Många barn och ungdomar har missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar. Österåker har fått fler synliga poliser. Ibland kan man nu få se 7 poliser som snackar med 3 mopedister. Högt välstånd = många mopeder. Allmänna mötesplatser med aktiviteter saknas under sommaren. Osäkerhet vid bankomatuttag. Kriminella ungdomar kollar upp vilka som är ADHD-ungdomar och utnyttjar dem för brottslig verksamhet. Det gamla kommunalhuset på Storängstorget som nu töms vid flytten till Alcea borde komma till användning för kommunens pensionärer. Man ska vara hård mot dom hårda och tänka i positiva och negativa spiraler. Straffmyndighetsåldern borde sänkas. Kommunen saknar identitet. Alla ungdomar är inte intresserade av idrott eller fritidsgårdar.


4 Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

5 Revidering av Planerings- och styrprocessen för Österåkers kommun


6 Detaljplan för Runö gårds norra verksamhetsområde


7 Detaljplan för Svinninge Marina i Svinninge, Österåkers kommun

Obesvarad fråga om bryggan för lastning och lossning kan vara tillgänglig även för allmänheten?


8 Svar på motionen nr 8/2007 - Ändra planläggningen av områdena Näsvik och Fåfängan - väckt av Björn Rapp(rp) 2007-03-26. Bordlades då motionären inte var närvarande vid mötet.
9 Svar på motionen - Uppdatering av Österåkers kommuns hemsida - väckt av Björn Rapp (rp) 2007-03-26. Bordlades då motionären inte var närvarande vid mötet.
10 Svar på motionen - Inför fem ersättarplatser i nämnderna - väckt av Bo Edlén (v) intentioner

och Fransisco Contreras (v) 2007-03-26. 40 nej-röster, 10 ja-röster och 1 avstod till motionens intentioner.
11 Svar på motionen - Införande av ungdomsrepresentanter i vissa nämnder - väckt av

Anas Abdullah(s) 2005-11-28. 33 nej-röster, 18 ja-röster till motionens intentioner.

12 Svar på motionen - En summa pengar till Ungdomsfullmäktiges förfogande - väckt

av Bo Edlen (v) 2004-11-24.Bordlades då motionären inte var närvarande vid mötet.

13 Svar på interpellationen - Angående lång handläggningstid för motioner - ställd av

Michael Solander (mp) och Monique Stalås Hörnsten (mp) 2007-03-26. Bordlades då motionärerna inte var närvarande vid mötet.
14 Förteckning över icke behandlade motioner 2007-06-20 (balanslista)

15 Biblioteksplan för Österåker 2007-2009

16 Taxa för verksamhet enligt tobakslagen

17 Överflyttning av alkoholhandläggning från Socialnämnden till Miljö- och hälso-skyddsnämnden samt ändring av reglementen

18 Ny organisation för ökad valfrihet och kundval - reglementen för berörda nämnder

19 Borgensansökan Armada Fastighets AB

20 Gåvobrev Åby 3:6

21 Förslag till reviderad säkerhetspolicy för Österåkers kommun

22 Avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige - inlämnad av

Maria Norenius (rp)

23 Nytillkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

Motion nr 11 från Roslagspartiet - Armadas hyresnivå .

Björn Molin Roslagspartiet yrkar att: kommunfullmäktige beslutar att uppdra till styrelsen för Armada AB att sänka hyrorna för lägenheterna retroaktivt från årsskiftet 2006-2007 med ett totalt belopp motsvarande cirka 10 miljoner kronor per år. Så kan och får han inte skriva enl. KF:s presidium vid gårdagens KF men enl. honom själv enl. kommunjuristen.

Mötet avslutades av Kommunalrådet Ingela Gardner- Sundström (m) med orden, "Största skitsnackaren i Österåkers kommun är Björn Molin (rp) och f.d. kommunalråd (m) ".

Inga kommentarer: