tisdag, januari 27, 2009

Stoppa ytterligare skövling av den naturnära urskogen!

Kontakta gärna det s.k. "oppositionsrådet" Björn Sundman (s) och fråga honom hur det har gått med den polisanmälan, som han i kommunalfullmäktige hotade med att socialdemokraterna skulle göra mot de 2 259, som skrivit under protestlistan. Samt det speciellt allvarliga med att jag som ledamot i fullmäktige är en av undertecknarna.

Att "de delar av skogen som kommunen äger kommer att få vara kvar runt Södersjön enligt exploateringschef Tommy Bokell" överensstämmer inte med utsända handlingar i ärendet enl. nedan.

De "runt 3-400 personer som anmälde sitt intresse men inte köpte p.g.a. sommarsemestern" är förmodligen en identisk del av de 2 259, som skrivit under protestlistan men aldrig någonsin varit intresserade av att köpa ett hus. De har endast varit intresserade av att följa ärendets fortsatta tragiska utveckling.

De befintliga fastigheternas värde på Björkhagsvägen har sjunkit i värde p.g.a. sanitär olägenhet från pågående markarbeten med dymassor och döda trädrötter etc.

Kommunens miljö-och hälsoskyddsinspektörer ville inte acceptera de närboendes klagomål, utan vädjar till dem att gjord telefonanmälan skall behandlas endast som tips och att de nöjer sig med att den nye stadsarkitekten vidtalas av de kontaktade miljöinspektörerna för okulärbesiktning.

Någon s.k. "vertikaldränering" kan definitivt inte erhållas med de dymassor och döda trädrötter som lagts på den befintliga marken då dessa inte väger tillräckligt mycket. Att den tidigare genomförda geologiska och MKB-undersökningen visade både berg- och träskmark med åtföljande dyrbara grundläggningskostnader tycks helt ha fallit i glömska hos entreprenören. Stora förseningar, ökade produktionskostnader, förstörd natur samt obefintligt intresse för husköp är naturliga följdverkningar.

För vidare info se: http://www.freewebs.com/raddavarskog/ och http://bjorkhagahem.se/

Östra Margretelund

Syfte
Programmet syftar till att utreda möjligheterna för utbyggnad av bostäder och förskola i området Östra Margretelund. Programmet ska ligga till grund för detaljplaneläggning av hela eller delar av programområdet.

Planskede
Planen befinner sig i programskedet.

Aktuellt
Sammanställning av yttranden och synpunkter inkomna under programsamrådet pågår.

Tidigare
Programmet för Östra Margretelund har varit ute på programsamråd från den 10 november 2008 till den 8 januari 2009. Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls på Alceahuset den 8 december 2008.

Kontaktperson
Erik Jansson
Planarkitekt
08-540 813 69

Inga kommentarer: