söndag, november 08, 2009

Söralidsvägen mellan länsväg 276 och Muskötvägen.
Det är sedan länge problem med trafikintensiteten, säkerheten, tillgängligheten och miljön på och längs med Söralidsvägen mellan länsväg 276 och Muskötvägen.
Nu förväntas det bli än mer problematisk om uppgifterna i insändare och annonser från ett av lokalpartierna i KF att ett nytt kontorshus planeras att byggas på Luffarbacken är rätt?

Utöver redan planerade flerfamiljshus på Luffarbacken och planerade småhus i Björkhaga till den redan hårt belastade Söralidsvägen. Samt detaljplan för Bergsättra Västra ( att behandlas av KF 091123). Orealistiska teoretiska beräkningar har gjorts för hastigheter 50 resp. 55 km/h på Söralidsvägen, vilka i verkligheten är högst osannolika då hastigheterna är betydligt högre.

Någon typ av farthinder i form av rondell vid korsningen av Fjärilsvägen erfordras för att sänka hastigheten och få ett bättre flyt på trafiken. Den ständigt ökande trafiken har redan medfört ett flertal dödsolyckor och svårt skadade. Söralidsvägen i sin nuvarande utformning håller inte tillräckligt god standard för att få en utökad trafikbelastning.

Österåkers kommun vill leva upp till parollen "trygg och säker kommun". Vänsterpartiet anser att det här är en typ av frågor där kommunens folkvalda bör lyssna på den lokala opinionen. Samt snabbt ingripa för att ge medborgarna en bra miljövänlig och säker boendemiljö så att inte någon människa blir skadad till följd av ökad trafik, som egentligen inte borde förekomma om man istället byggde "Förbifart Österåker" . Det måste vara ett grundläggande krav om man vill vara en trygg och säker kommun.

Med anledning av de problem boende i området tagit upp ställer vi därför följande frågor:

Anser den politiska majoriteten att trafiksituationen på Söralidsvägen är bra?
Om inte - Vad planerar Ni att göra åt trafiksituationen på Söralidsvägen?
Varför kan Ni inte, i avvaktan på en mer permanent lösning, omedelbart placera ut exempelvis blomlådor vid Fjärilsvägen för att åtminstone hålla hastigheten nere på den biltrafik, som trots reglerna om hastighetsbegränsning på 50 km/h som finns vid Söralidsvägen inte efterlevs?

Inga kommentarer: