onsdag, september 09, 2009

Partiledaren och prästsonen LARS OHLY


Partiledaren och prästsonen LARS OHLY Vänsterpartiet svarar i diverse tidningsintervjuer: "Vi gör ingen skillnad mellan övertygade anhängare av en religion och ateister som jag. Eftersom vi egentligen inte tycker att partier ska finnas i kyrkan så har vi samlat alla vänsterpartister i Svenska kyrkan i ViSK, Vänsterpartister i Svenska kyrkan, som inte är en del av partiet"

PS agerande och svar enl. nedan ledde till att vi hösten 2004 bytte namn till Vänstern i Svenska kyrkan, beslut om det togs i kyrkostyrelsen. Partistyrelsens linje är en ateistisk hållning.

"Information från PS-mötet 24/9-04


Partistyrelsen beslutade att Vänsterpartiet inte kandiderar i några val inom Svenska kyrkan och att partibeteckningen Vänsterpartiet heller inte får användas av kyrkopolitiskt aktiva som partibeteckning i val inom Svenska kyrkan


Ställningstagande:På statskyrkotiden, dvs. före 2000, deltog många partiorganisationer i kyrkovalen, något som inte var orimligt med tanke på att kyrkan då var en offentlig myndighet, låt vara med betydande självständighet. Det är fortfarande många vänsterpartister som lägger ned mycket tid och bra arbete i olika verksamheter inom Svenska kyrkan och vid senaste kyrkovalet, efter skilsmässan från staten, medgav partistyrelsen att partibeteckningen Vänsterpartiet fick användas. Redan då var dock det lämpliga i detta ifrågasatt med tanke på att Svenska kyrkan blivit en privaträttslig förening utan offentliga uppgifter ( bortsett från begravningsverksamheten i de flesta kommuner).Frågan behandlades på kongressen 2002, som beslutade:Att uppdra till partistyrelsen att utreda frågan om användandet av beteckningen vänsterpartiet i kyrkovalen samt att tillsammans med det nuvarande religiösa nätverket undersöka möjligheten att bilda ett särskilt valförbund att motionerna D 10 – 12 därmed anses besvarade.Verkställande utskottet föreslår partistyrelsen att besluta att vänsterpartiet inte deltar till valet i Svenska kyrkan och att vi heller inte ”lånar ut” partinamnet till kyrkopolitiskt aktiva partikamrater. Vi bör heller inte som parti delta i namninsamlingar i syfte att registrera ett kyrkopolitiskt parti eller uppmana distrikt och partiföreningar att delta i valet. Vi bör inte heller bistå med administrativt stöd eller sköta det kyrkliga nätverkets ekonomi m.m. Däremot kan partikansliet naturligtvis förmedla frågor som handlar om kyrkovalet till det kyrkliga nätverket. Kyrkan är skild från staten och det finns inte längre någon anledning för Vänsterpartiet att ställa upp i kyrkovalen. Det finns behov av att markera att kyrkovalet är skilt från partiets övriga arbete och av att det inte är en angelägenhet för hela partiet. Vi bör inte bidra till att ge Svenska kyrkan en särställning jämfört med andra samfund. Det är viktigt att Vänsterpartiet som parti behandlar alla religioner, kyrkor och sammanslutningar på ett likartat sätt.

Samtidigt är det självfallet värdefullt att vänsterpartister deltar aktivt i andra organisationers arbete och där verkar för partiets värderingar och mål i de former som är lämpliga. Det är därför att föredra att det bildas ett fristående förbund eller valsammanslutning bestående av kyrkopolitiskt intresserade vänsterpartister eller en bredare vänster som hanterar de kyrkopolitiska frågorna och som sköter valarbete och kandidatur inför det kommande kyrkovalet. Vi vill också peka på möjligheten att ta med partibeteckning efter vänsterpartisters namn på valsedeln.

Partistyrelsens beslut bör gälla samtliga val inom Svenska kyrkan, alltså även stifts- och församlingsvalen. Eftersom ställningstagandet är principiellt grundat är det olämpligt om partiet agerar olika i olika kyrkliga val."

Inga kommentarer: