fredag, september 11, 2009

Komplement till vår ofullständiga annons i "Södra Roslagen Mitti".ViSK)är en partipolitisk obunden grupp på socialistisk/feministisk grund med rötter i den svenska arbetarrörelsen.

Vi anser att kyrkans funktion i samhället är viktig och att kyrkan måste visa vad det kristna kärleks- rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken.

Vi vill att Svenska Kyrkan ska
• vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle med ett starkare inflytande av folkvalda
• ha höga etiska krav på sin kapitalförvaltning bl. a. genom att införa nolltolerans för innehav av aktier i vapenindustrin
• arbeta för minskade klassklyftor och för en rättvis och solidarisk utveckling
• bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån ett feministiskt perspektiv
• i respekt för skapelsen, engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och motverka förödelse av naturresurserna.
• motverka den orättvisa ekonomiska fördelningen i världen
• aktivt arbeta för en generösare flyktingpolitik och för att stärka asylrätten
• viga homosexuella par på samma villkor som heterosexuella par
• vara öppen och tillgänglig för alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN
Vill Du stödja de progressiva krafterna inom kyrkan och ha en demokratisk kyrka som jobbar mot diskriminering och för en solidarisk utveckling, så rösta på Vänstern i Svenska Kyrkan i kyrkovalet den 20 september.

Jag vill få mer information om Vänstern i Svenska Kyrkan ( ViSK)

Namn: ______________________________

Adress: _____________________________

Postadress: _________________________

Telefon: ____________________________

Porto betalt
Svarspost
110 221 700
110 08 Stockholm

ViSK-kandidat i Österåker-Östra Ryds församling är Leif Eddy Vivenius, ålderspensionist. För mer information kontakta vivenius@gmail.com och/eller telefon: 08-540 239 08 och 070-436 1199 eller 073-822 8528

Tolv (12) svar på frågor till ViSK i Österåker-Östra Ryds församling.

1. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste uppgift?


Visa vad det kristna kärleks-, rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken. Störst betydelse har Kyrkans diakonala/sociala verksamhet.

2. Vilka frågor anser ni som mest angelägna för kyrkan att arbeta med de kommande fyra åren?

Tydliggöra sin uppgift och kraftfullare än idag och kanske även mer professionellt marknadsföra det kyrkan kan erbjuda efter skilsmässan från staten.

3. Vilken roll ska Svenska kyrkan spela i det offentliga samhället och vilka frågor ska kyrkan engagera sig i?

Ta ställning för allas lika värde. Engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och motverka förödelsen av naturresurserna.

4. Om antalet medlemmar skulle sjunka kraftigt framöver och därmed krympa församlingens ekonomi, var ska då församlingen främst lägga kraften?

Satsa på barn och ungdom, diakonin samt utbildning av volontärer. De som har gått ur Svenska Kyrkan skall betala när de utnyttjar kyrkans tjänster.

5. Vad kommer er grupp att göra för att också unga människor ska lockas till kyrkopolitiskt engagemang?

Informera om kyrkans verksamhet och budskap. Vad man får och vad man kan erbjuda. Utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

6. Hur ser ni på att ta ut avgifter för församlingsverksamhet, t ex barngrupper, konfirmationsläger och konserter?

Kyrkans verksamhet skall vara avgiftsfri för oss som redan betalar kyrkoavgift. Inte någon medlem får utestängas genom avgifter men andra ska betala.

7.Hur vill er grupp satsa på ”unga-vuxna”, en grupp som ser ut att ha svårt att finna en plats i Svenska kyrkan?

Vara synlig i kommunen, visa intresse och engagemang för nya kontakter med ”unga-vuxna”. Informera om att i kyrkovalet får de rösta från 16 års ålder.

8. De nominerade företräder församlingsborna. Hur ser representationen ut i er grupp?

Vår grupp representeras av en i Vänsterpartiet engagerad man född 1941, som bott i Österåkers kommun sedan 1971 och har tre vuxna barn och tio barnbarn.

9. Idag är kyrkoavgiften 83 öre inkl. begravningsavgiften. Är det rätt nivå?

Ja, av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Till skillnad mot skatter är den även rättvis, då den ökar med ökande ekonomisk förmåga.

10. Ge exempel på förändringar och utveckling som er nomineringsgrupp varit starkast drivande i under föregående mandatperiod?

Vi hade tyvärr inte nominerat några kandidater till kyrkovalet 2005. Om förändringar och utveckling skett under mandatperioden, känner vi inte till.

11. I kyrkoordningen står det att förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag i solidaritet med Svenska kyrkan och dess tro, bekännelse och lära. Vad betyder det för er?

Vi vill arbeta för att Svenska Kyrkan ska fortsätta med sin förmåga att hjälpa människor i behov, trots att staten sedan år 2 000 är skild från kyrkan.

12. Idag kan Svenska kyrkan ge homosexuella par välsignelse. Bör kyrkan gå vidare och erbjuda könsneutral vigsel, d v s vigsel enligt Svenska kyrkans ordning?

Om Svenska kyrkan ska behålla sin vigselrätt, och i så fall även viga par av samma kön, beslutas av kyrkomötet och Sveriges Riksdag hösten 2009.

Inga kommentarer: