torsdag, april 28, 2011

RÄDDA SÄBYVIKEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN!


Till kommunstyrelsen

Rädda Säbyviken!

Bakgrund
Österåkers kommun har vid otaliga tillfällen fattat beslut i flera bygglovsärenden angående Rydboholm 2:1 vid Säbyviken, på ett sätt som strider mot befintliga regelverk. I området har det pågått olovlig byggverksamhet och exploatering sedan 60-talet och byggnadsnämnden har i flera fall försökt ”rätta till” förhållandena genom att i efterhand fatta beslut som kan betecknas som försök att ”städa upp”.
Gällande byggplan för Säbyviken tillåter en småbåtshamn med 350 platser och anger ett område för uppläggning av båtar. Omkringliggande mark ska nyttjas som grönområde. Området är klassificerat som riksintresse för friluftsliv och har stora naturvärden. Längs Säbyviken råder utökat strandskydd med 300 m. Säbyviken ingår som en länk i den gröna Bogesundskilen mot grönområde av stort värde.
Det pågår samarbete mellan berörda kommuner och regionplanekontoret för att bevara och utveckla den gröna kilen i en alltmer förtätad storstadsregion. Det finns också stora kulturvärden.
Bygglov har beviljats 2002, 2007,2009 och 2010 för utbyggnader av olika slag. Alla är beviljade i strid mot gällande plan. Frågan om strandskyddsdispens har inte heller prövats i något av dessa ärenden förrän Länsstyrelsen i skarpa ordalag påpekade detta i augusti 2010. Byggnadsnämnden beviljade då strandskyddsdispens, ett beslut som är överklagat och ligger hos Länsstyrelsen för beslut.
Länsstyrelsen ansåg vid detta tillfälle att överträdelserna från byggnadsnämnden varit så allvarliga och man tog därför beslut om tillsyn för att få kommunen att rätta sig efter gällande lagar. Vidare upphävde man bygglovet som byggnadsnämnden på olaga grund beviljat den 25 maj 2010. Det handlade om bygglov för en tillbyggnad på 276 kvm till den båthall om 214 kvm som man redan 2002 beviljat bygglov för. Byggnadsnämnden anförde att det rörde sig om en mindre avvikelse!!!!!!!
Bygglovet 2002 är sannolikt även det olagligt eftersom det vid tillfället inte fanns någon dispens från strandskydd. Om strandskyddsdispensen som nu ligger hos Länsstyrelsen för prövning ej godkänns, ska byggnaderna formellt rivas.
Förutom att byggnadsnämnden tagit beslut som varit ”olagliga”, så har även ett antal mindre bygglov beviljats på delegation men hänvisning till att området inom kort skulle detaljplaneläggas för att möjliggöra ytterligare exploatering.
Dagsläget
Kommunen upprättade i maj 2010 ett förslag för ny exploatering av Säbyviken med ytterligare 350 båtplatser, nya båthallar, camping och badplats längst in i viken.
En märklig blandning av verksamheter som sinsemellan är oförenliga, badplats och marina för 700 båtar, hur går det ihop? Vem vill för övrigt vistas på en camping, 60 meter från en motorväg och som är så bullerstörd att man knappt kan prata i vanlig samtalston?
Alla remissinstanser har nu sagt sitt och de flesta är negativa. Inte minst Länsstyrelsen är mycket kritisk. Läs och begrunda Länsstyrelsens yttrande.
Naturen och området är mycket känsligt, Säbyviken är trösklad ,vilket varit en god förutsättning för fiskars möjlighet att finna lekplats, men gör också att den är mycket känslig för föroreningar.
Enligt EU.s vattendirektiv ska vattenverksamhet som ger miljöpåverkan prövas av Miljödomstol enligt miljöbalken 11 kap. En tillkommande verksamhet med 350 båtplatser kommer att ge mycket stora negativa effekter på vattenmiljön och djurlivet. Vi kräver därför att frågan om vattenverksamheten omgående prövas i Miljödomstol innan vidare beslut i ärendet kan tas.
Även en miljökonsekvensbeskrivning måste göras och beaktas innan vidare beslut kan tas.
Efter alla misstag som begåtts i detta ärende återstår bara att äntligen ta de rätta besluten och avstå från att exploatera Säbyviken.

Christina Lundin,Anne-Charlotte Nissen,Göran Sjöstedt,Lennart Gleerup, Mats Tegnér, Anders Ahlström,Petra Bergsten, Louise Sivertsson, Ebba Sivertsson, Hedvig Sivertsson,Diana Olofsson, Hans Olofsson,Lena Strömgren,Bo Strömgren,Jan Lundin,Leif Gylbert,Kjell Lindstrand,Agneta Sjöstedt,Mia Carlsson,Anders Berg,Karin Larsson,Mats Larsson,Birgitta Palm,Gustav Eurén,Rasmus Eurén,Emma Eurén, Kristian Kjeldsén,Margareta Engardt,Lars Engardt,Marianne Lidbrink, Ia Envall,Daniel Setréus,William Sporrong,Ludvig Uhlbors,Anna Mörner Sporrong och Eddie Vivenius.

Inga kommentarer: