söndag, oktober 21, 2007

Byggnadsnämndens ordförande/ Kommunalrådets man är jävig

Vid KOMMUNFULLMÄKTIGE 070924 behandlades bl.a. Interpellationen " Är det förenligt med förtroendeuppdraget som ordförande i byggnadsnämnden att samtidigt upprätthålla en tjänst som VD i en lobbyingorganisation för byggindustriföretag?" inlämnad av Håkan Westin (rp) och ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m). Ordföranden föreslår att den inlämnade interpellationen flyttas från punkten 23 till punkt 3 a på föredragningslistan.

Kommunfullmäktiges beslut
Den inlämnade interpellationen av Håkan Westin (rp) behandlas som nr 3 a på föredragningslistan för dagens sammanträde. Föredragningslistan fastställs med den av Håkan Westin (rp) inlämnade interpellationen som ärende nummer 3 a.

Ordningsfråga ställd av Håkan Westin (rp)
Ärende
Håkan Westin (rp) har riktat en ordningsfråga till Kommunfullmäktige med förslag om att en utredning inleds av en utomstående för att utröna huruvida jäv föreligger från Byggnadsnämndens ordförande p g a dennes engagemang i Bofrämjandet. Håkan Westin (rp) yrkar vidare att detaljplaneringen för Täljöviken omgående avbryts i avvaktan på den föreslagna utredningen.

Beredning
Kommunfullmäktiges ordförande redogör för de legala förutsättningarna dels med avseende på huruvida jäv föreligger hos Byggnadsnämndens ordförande dels avseende förslaget att avbryta detaljplaneringen för Täljöviken. Eventuellt jävsförhållande ska prövas genom överklagande av det specifika ärendet i Byggnadsnämnden för varje särskilt beslut och inom utsatt tid. Kommunfullmäktiges presidium har inhämtat stöd för sin bedömning av ordningsfrågan av juridiska enheten vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige är förhindrad att behandla hemställan i ordningsfrågan då den inte faller inom fullmäktiges ansvarsområde. Eventuellt jävsförhållande ska prövas genom överklagande av det specifika ärendet i Byggnadsnämnden för varje särskilt beslut och inom utsatt tid. Detaljplaneringen för Täljöviken kan inte avbrytas då den inte är ett ärende för dagens sammanträde.

Interpellation – "Är det förenligt med förtroendeuppdraget som ordförande i Byggnadsnämnden att samtidigt upprätthålla en tjänst som VD i en lobbyingorganisation för en byggindustri?" – inlämnad av Håkan Westin (rp) till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström(m)
Ärende
Håkan Westin (rp) har till dagens sammanträde lämnat in en interpellation som är ställd till Kommunstyrelsen ordförande. Interpellationen ifrågasätter om jäv föreligger hos Byggnadsnämndens ordförande i och med dennes engagemang hos Bofrämjandet. Kommunfullmäktiges ordförande redogör för de legala förutsättningarna för fullmäktige att bevilja ledamoten att ställa interpellationen. Ordföranden har inhämtat stöd för sin bedömning hos juridiska enheten vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen kan inte ställas till Kommunstyrelsens ordförande då hon är jävig. Kommunstyrelsens ordförande kan således inte heller delegera besvarandet av interpellationen till annan person. Ärendet tillhör Byggnadsnämnden och jävsfrågan ska prövas där genom överklagande av varje särskilt beslut inom utsatt tid.

Uttalande med anledning av namninsamling
Ärende
Med anledning av vad som framgår av uppropet i anslutning till namninsamlingen "Rädda vår skog", föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ställer sig bakom ett särskilt uttalande.

Beredning
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet i § KS 140, 2007-09-03.

Yrkanden och votering
Kenneth Netterström (m) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens beslutsförslag. Björn Molin (rp) yrkar bifall endast till punkten 1 i Kommunstyrelsens beslutsförslag. Bo Edlén (v) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag och instämmer i Björn Molins (rp) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Kenneth Netterströms (m) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag och Björn Molins (rp) förslag om bifall till endast punkten 1 i Kommunstyrelsens beslutsförslag. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kenneth Netterströms (m) förslag. Votering begärs och genomförs med ja-röst för bifall till Kenneth Netterströms (m) yrkande och nej-röst för Björn Molins (rp) yrkande.

Omröstningen utfaller med 43 ja-röster och 7 nej-röster. 1 avstår från att rösta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tar genom ett särskilt uttalande (bilaga KF § 114/2007) avstånd från de påståenden som framgår av uppropet i anslutning till namninsamlingen "Rädda vår skog". 2. Kommunfullmäktige beslutar översända uttalandet till Regeringen/ Miljödepartementet.

ReservationLedamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot Kommunfullmäktiges uttalande angående namninsamling mot planerna för Björkhagaområdet

Inga kommentarer: